หัวข้อ
วันที่
     ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง รื้อคันทางเดิมบดอัดเสริมพื้นทางหินคลุกปูแอสฟัลต์ติก... 20-11-2017
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนลาดยางฯปี 2561 17-10-2017
     ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 12-10-2017
     ประกาศแผยแพร่การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 10-10-2017
     ขอเชิญจิตอาสาเฉพาะกิจ ไปรับมอบสิ่งของพระราชทาน จันทร์ที่ 9 ตุลาคม 60 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอวังน้ำเขียว 06-10-2017
     26 ตุลาคมนี้ ขอเชิญชวน ไปร่วมงานถวายพระเพลิงฯ หน้าที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว กันเยอะๆนะครับ 01-10-2017
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560 29-09-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 01-09-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 04-08-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 03-07-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 02-06-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 02-05-2017
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่องสร้างถนนแอลฟัลท์ติก 25-04-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 03-04-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 03-03-2017
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิดกักเก็บน้ำบ้านซับเต่า 17-02-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 07-02-2017
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 04-01-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง รายงานงบการเงิน งปม.2559 30-12-2016
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นปี 2560 30-12-2016
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนพร้อมลงวัสดุ 3 สาย 23-12-2016
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนพร้อมลงวัสดุ 4 สาย 23-12-2016
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิจราจร 5 สาย 23-12-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 30-11-2016
     แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(แบบ ผด.2) 14-11-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 07-11-2016
     ขอเชิญสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป 20-10-2016
     ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 13-10-2016
     ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการปีงบประมาณ 2559 06-10-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 05-10-2016
     แถลงผลงาน 2 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 23-09-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 13-09-2016
     ประชาสัมพันธ์ผลการประชาคมหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำระบบประปาภูมิภาคอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา 24-08-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 05-08-2016
     แผ่นพับโรคเอดส์ 18-07-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 04-07-2016
     แผ่นพับโรคฉี่หนู 27-06-2016
     แผ่นพับการคัดแยกขยะด้วย 3 R 24-06-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 01-06-2016
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม 17-05-2016
     แผ่นพับโรคเบาหวาน 13-05-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 02-05-2016
     แผ่นพับการใช้น้ำอย่างประหยัด 21-04-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 01-04-2016
     แผ่นพับลดภาวะโลกร้อน 16-03-2016
     แผ่นพับโรคไข้เลือดออก 10-03-2016
     แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลอุดมทรัพย์ 07-03-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 01-03-2016
     แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูง 25-02-2016
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างเสาหลักเขตภายในตำบลอุดมทรัพย์ 04-02-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 01-02-2016
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวง หมู่ 12 01-02-2016
     แผ่นพับโรคตาแดง 26-01-2016
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายคลองบง-หนองจานบ้านหนองโสมง 19-01-2016
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโนนเหลื่อม 19-01-2016
     แผ่นพับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 06-01-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 04-01-2016
     ประกาศการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2559 30-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางตาม BOQ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะกุดรัง 17-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะใหญ่ 17-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยพรหม 17-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเหลื่อม หมู่ 2 ตำบลอุดมทรัพย์ 14-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค่าง 14-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวเขาทอง 14-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสง่า หมู่ 13 14-12-2015
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 01-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านหนองโสมง-บ้านหัวเขาทอง 13-11-2015
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 02-11-2015
     ประกาศแผนปฏิบัติการ ปี 2559 20-10-2015
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 30-09-2015
     ประกาศ คู่มืองานบริการประชาชน 2558 20-07-2015
     ึคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 09-06-2015
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 31-05-2015
     ประกาศการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2558 30-12-2014
     ประกาศแผนปฏิบัติการ ปี 2558 07-10-2014
     คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 01-07-2014
     คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการประชาชนด้านเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค 06-02-2014
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น 30-12-2013
     ประกาศการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2555 30-12-2012
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 30-12-2012
     ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อุดมทรัพย์ 2553 29-10-2011
     ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี 2555-2557 29-06-2011

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology