หัวข้อ
วันที่
     ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15-10-2021
     เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 01-10-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเ... 30-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเ... 30-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเ... 30-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรถรับ-ส่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ สาย 1 30-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรถรับ-ส่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ สาย 2 30-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรถรับ-ส่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ สาย 3 30-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ2565 22-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถน้ำมาสด้า 20-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ (สำนักปลัด) 16-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 14-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ศพด.อุดมทรัพย์ 09-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเล็กบ้านโนนเหลื่อม 08-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 08-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ศพด.บ้านบะใหญ่ 08-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน 08-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นสไลด์บอร์ด สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ อท. ๔๑๖๖๓๐๐๖๙ กองส่งเสริมการเกษตร 08-09-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ อท. ๔๑๖๕๗๐๐29 กองส่งเสริมการเกษตร 08-09-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร 08-09-2021
     ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 07-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูดสิ่งปฏิกูล 07-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 07-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 07-09-2021
     ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางาน จ.นครราชสีมา 06-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศพด.บ้านบะใหญ่ 06-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 02-09-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมการเกษตร 02-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด หมายเลข 482 63 0010 01-09-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร 30-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อและติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมหลังเก่า 27-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-08-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาครุภัฑณ์สำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร 26-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 26-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A3 กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวล็คสายจ่ายสารคลอรีน กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์ 75% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-08-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุคอมพิวเตอร์กองส่งเสริมการเกษตร 23-08-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร 23-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องวงจรปิด จุดบ้านตะกุดรัง บ้านหนองแวงและท่าลี่ 19-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด(สำนักปลัด) 19-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด(งานป้องกัน) 19-08-2021
     ประชาสัมพันธ์เชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ 19-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมประตูสำนักงาน 19-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 18-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 482 59 0003 16-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรวยจราจร 04-08-2021
     ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีโค-กระบือเกิดโรคลัมปีสกิน 03-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว 03-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 02-08-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บย 2352 นครราชสีมา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำสุขอนามัยและห้องเตรียมอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ... 29-07-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดชุด 2 รายการ 23-07-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 482 62 0007 23-07-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 13รายการ 23-07-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 22-07-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน กองช่าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-07-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล 21-07-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายยางปั๊มจ่ายสารเคมี กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุก่อสร้างกองส่งเสริมการเกษตร 15-07-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟไซเรน 220 โวลท์ หลอด LED เบอร์ 3 สีแดง 14-07-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479 60 0040 14-07-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ (สำนักปลัด) 14-07-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-07-2021
     ที่ 385/2564 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 7 ก.ค.2564 07-07-2021
     ประชาสัมพันธ์โรคลัมปี สกิน 06-07-2021
     ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน FARMBOOK 06-07-2021
     ประชาสัมพันธ์โรคใบด่างในมันสำปะหลัง 06-07-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำ กิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-07-2021
     ที่ 374/2564 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง 1ก.ค.2564 01-07-2021
     ที่ 373/2564 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัด 1 ก.ค.2564 01-07-2021
     ที่ 379/2564 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยตรวจสอบภายใน 1 ก.ค.2564 01-07-2021
     ที่ 378/2564 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองส่งเสริมการเกษตร 1 ก.ค.2564 01-07-2021
     ที่ 377/2564 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 ก.ค.2564 01-07-2021
     ที่ 376/2564 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 ก.ค.2564 01-07-2021
     ที่ 375/2564 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง 1 ก.ค.2564 01-07-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร 30-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเบรครถมาสด้า ทะเบียน กน 3263 นม 30-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 25-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 23-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดชุด 2 รายการ 23-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดช่วยหายใจแบบหน้ากากพร้อมถังอัดอากาศ (SCBA) 18-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2564 17-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ 416 59 0041 และ 416 61 0064 17-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหลังคารถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจะาจง 15-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 10-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ อท479620052 10-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์ 10-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรถรับ-ส่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ สาย 1 10-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรถรับ-ส่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ สาย 2 10-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรถรับ-ส่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ สาย 3 10-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1 นิ้ว กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มใส กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-06-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องให้เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบล... 08-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์dกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ปี 2564 08-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา้างยามรักษาความปลอดภัย 07-06-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาเหมาเตรียมพื้นที่โครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์และภายใ... 04-06-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาต้นไม้/ไม้ดอกไม้ประดับโครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์และ... 04-06-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายโครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์และภายในตำบลอุดมทรัพ... 04-06-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมเครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ อท.๔๔๒-๕8-๐๐๐7 , อท.๔๔๒-๕8-๐๐๐8 กองส่งเสริมการเกษตร 04-06-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ อท478570017 28-05-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ อท479610043 และเครื่องคอมพิวเตอร์ อท 416590047 28-05-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาน้ำดื่มและน้ำแข็งโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติกองส่งเสริมการเ... 28-05-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ กองส่งเสริมการเกษตร 28-05-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาซื้อต้นไผ่รวกโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติกองส่งเสริมการเกษตร 28-05-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 20-05-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ขต 6177นม 20-05-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 20-05-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงตราสัญลักษณ์ 20-05-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปแลน้ำยางรองพื้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-05-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์ หมายเลข อท.420-56-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-05-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother Hl-3170 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-05-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุมและเก้าอี้ทำงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-05-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง กองส่งเสริมการเกษตร 05-05-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายเคลือบสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาด 13 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กกระจก 2 บานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-04-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-04-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21-04-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ โครงการ อปพร.อุดมทรัพย์บริการประชาชนสงกรานต์ 2564 08-04-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ อปพร.อุดมทรัพย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 08-04-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาเครื่องเขียนและอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมการจัดการโรคและแมลงศัตรู กองส่งเสริมการเกษตร 05-04-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายโครงการฝึกอบรมการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช กองส่งเสริมการเกษตร 05-04-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมการจัดการโรคและแม... 05-04-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วิธีเฉพาะเจาะจง 05-04-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า วิธีเฉพาะเจาะจง 05-04-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-04-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 01-04-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเ... 31-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเ... 31-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเ... 31-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรถรับ-ส่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ สาย 1 31-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรถรับ-ส่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ สาย 2 31-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรถรับ-ส่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ สาย 3 31-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ 31-03-2021
     แผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าองถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ 31-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟน 31-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ 31-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผักผลไม้ และกากน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุด ปากกา และกรอบรูป โครงการอบรมส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก จากขยะเปียก โดยวิธีเฉ... 26-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก จากขยะเปียก ประจำปี 2564 26-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย 26-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัต ิงานด้านประชาสัมพันธ์ฯ 26-03-2021
     แผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าองถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ 25-03-2021
     แผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าองถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ 25-03-2021
     แผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าองถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ 25-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 23-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารคันที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารคันที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารคันที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดโครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนในการป้องกัน... 22-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล,เหรียญรางวัล,อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนอุดมทรัพ... 16-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนอุดมทรัพย์ 16-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 16-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คนอุดมทรัพย์ 16-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-03-2021
     แผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าองถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ 12-03-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาเครื่องฉายภาพ 3 มิติ กองส่งเสริมการเกษตร 11-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศจำนวน 2 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ ระหว่างวันที่ ... 11-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพฯปี 2564 11-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถอีซูซู 11-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเกียร์รถมาสด้า 11-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ 11-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนกระจกรถมาสด้า ทะเบียน กน 3263 นม. 05-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 482 62 0007 05-03-2021
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอบรม ตามโครงการค่ายเด็ก เยาวชนและประชาชน 03-03-2021
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอบรม ตามโครงการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนสุขภาพดี ปลอดภัย สมวัย 02-03-2021
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนสุขภาพดี ปลอดภัย สมวัย 02-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการ คืนคนดีสู่สังคม 6/2564 วันที่3 มีนาคม 2564 02-03-2021
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างทำป้าย ตามโครงการค่ายเด็ก เยาวชนและประชาชน 02-03-2021
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการค่ายเด็ก เยาวชนและประชาชน 02-03-2021
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการค่ายเด็ก เยาวชนและประชาชน 02-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2021
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25-02-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาประจำปีงบประมาณ 2564 กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 25-02-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บย 2352 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-02-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 24-02-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์อบรมโครงการอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้น ปี 2564 19-02-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน ปี 2564 19-02-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร 17-02-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 482 57 0002 17-02-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไปัญหาความรุนแรงฯ ปี 2564 17-02-2021
     แผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงกาปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บ้่านอุดมทรัพย์พัฒนา ฟมู่ที... 15-02-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-02-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ อท.479570017 09-02-2021
     ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 08-02-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมการเกษตร 08-02-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2021
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร 05-02-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟางอัดก้อนโครงการอบรมป้องกันไฟป่า ปี 2564 05-02-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมป้องกันไฟป่า ปี2564 05-02-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวัน-อาหารว่างพร้อมน้ำดื่มโครงการอบรมป้องกันไฟป่า ปี2564 05-02-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2564 วันที่ 5 กุมภ... 03-02-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการ คืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 03-02-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-02-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1 นิ้ว กิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-02-2021
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับสินค้า OTOPตำบลอุดมทรัพย์ 29-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้์้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดไข้ แบบอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) 26-01-2021
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 20-01-2021
     ประกาศการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (อท 479620051และ อท 479620050) 20-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 482 59 0003 และ 482 62 0009 19-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้อง... 18-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยวิธีเฉพ... 18-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก ฟูจิซีร็อก-5335 18-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงาน (หมึกเลเซอร์ ซีร็อก-5335 18-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง 12-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ สำนักปลัด 12-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 12-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416 58 0041 12-01-2021
     ป้ายประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวตำบลอุดมทรัพย์ 11-01-2021
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลอุดมทรัพย์ 11-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถมาสด้า 07-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 22 รายการ สำนักปลัด 07-01-2021
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (อท.479620052 ) 06-01-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการ คืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ 4/ 2564 04-01-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น 28-12-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ โครงการ อปพร.ปีใหม่ 2564 28-12-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ อปพร.ปีใหม่ 2564 28-12-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-12-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-12-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานผลการปฏิบัติการของคณะผู้บริหารฯ 25-12-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสวัสดีปีใหม่ 24-12-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มใส 50 ถุง คลอรีน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-12-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 16-12-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 07-12-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการ ส.สะอาด 5 ธันวาคม 2563 04-12-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการ คืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 01-12-2020
     ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ อบต.อุดมทรัพย์ ประจำปี 2563 26-11-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและภาคีเครือ... 26-11-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26-11-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถมาสด้า 26-11-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-11-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและภาคีเครื... 25-11-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและภาคีเครื... 25-11-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มในการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2/25653 วันที่ 25 ธ... 25-11-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์ หมายเลข 420 48 0003 16-11-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมเครื่องตัดหญ้า กองส่งเสริมการเกษตร 11-11-2020
     ที่ 603/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 04-11-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมาเลขครุภัณฑ์ อท.420560022 กองส่งเสริมการเกษตร 04-11-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการ คืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ 2/2564 03-11-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มใส แบบก้อนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-10-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยถุงสำเร็จรูปและน้ำยางรองพื้น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-10-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อพลุไฟ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลอุดมทรัพย์ประจำปี 2563 28-10-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลอุดมทรัพย์ประ... 28-10-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมหรสพ การแสดง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลอุดมทรัพย์ประจำปี 2563 28-10-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาด ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลอ... 28-10-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวทีและครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลอุดมทรัพย์ ประ... 28-10-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างเครื่องปั่นไฟพร้อมไฟประดับงาน ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลอุดมท... 28-10-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างจัดทำกระทงกลาง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลอุดมทรัพย์ประจำปี 2563 28-10-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศูนย์หนองแวง ) 28-10-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 21-10-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าคลุมโต๊ะ 20-10-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อส่งน้ำรถน้ำเอนกประสงค์ 20-10-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยังชีพ 20-10-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพานดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จย่า 21 ตุลาคม 2563 20-10-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 19-10-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 19-10-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (อท.47961044,อท.47961043) 19-10-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการ ส.สะอาด วันที่ 13 ตุลาคม 2563 12-10-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงมาลา 13 ตุลาคม 2563 09-10-2020
     ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 08-10-2020
     ที่ 555/2563 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 06-10-2020
     ที่ 556/2563 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 06-10-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการ คืนคนดีสู่สังคมครั้งที่ 1/2564 7 ตุลาคม 2563 06-10-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์ 30-09-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 30-09-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 30-09-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองแวง 30-09-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 30-09-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย 1 30-09-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย 2 30-09-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย 3 30-09-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมาเลขครุภัณฑ์ อท.420560022 กองส่งเสริมการเกษตร 16-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติ ปี 2564 15-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง 11-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมระบบเกียร์รถน้ำเอนกประสงค์ 11-09-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายไวนิลโครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ กองส่งเสริมการเกษตร 10-09-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาทำอาหารกลางวันพร้อมดื่มน้ำและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์... 10-09-2020
     ประกาศผู้ชนะราคากระเป๋าผ้าโครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ กองส่งเสริมการเกษตร 10-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้อง... 03-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)โดยวิธ... 03-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID 19) โ... 03-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารปลอดภัยแบบบูรณาการโดยเครือข่ายโ... 03-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารปลอดภัยแบบบูรณาการโดยเครือข่ายโรงเร... 03-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อศูนย์พั... 31-08-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล... 31-08-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการอบรมและเวชภัณฑ์ป้องกันโรค ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อศูนย... 31-08-2020
     ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 31-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชือกโรยตัวพร้อมอุปกรณ์ 31-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารซ่อมบำรุงรถน้ำเอนกประสงค์ 31-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการ คืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ 12/2563 31-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซีิอวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-08-2020
     ประกาศการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (อท 479610046) 27-08-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุคอมพิวเตอณื กองส่งเสริมการเกษตร 27-08-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร 27-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง 26-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 12 ร่ายการ(สำนักปลัด) 26-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินกิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู... 19-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินกิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู... 19-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินกิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู... 19-08-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการจัดโครงการฯโครงการอบรมและส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช... 19-08-2020
     ประกาศผู้ชนะราคากระเป๋าผ้าโครงการอบรมและส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเท... 19-08-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายไวนิล โครงการอบรมและส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ... 19-08-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมและส่งเสริมการอนุรักษ... 19-08-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 18-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-08-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างทำตรายาง 14-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2020
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับโรคตาแดง 13-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-08-2020
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับโรคมือ เท้า ปาก 11-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/ 2563 ครั้งที่ 2 11-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการ ส.สะอาด 12 สิงหาคม 2563 11-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรพระพันปีหลวง 10-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพานพุ่มดอกมะลิ 07-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูปหลุยส์ พระพันปีหลวง 07-08-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ศพด.อุดมทรัพย์ 07-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 05-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 05-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) 05-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (อท.416560027) 05-08-2020
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับงานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 04-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อว้สดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการ คืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ 11 ปี 2563 04-08-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์ หมายเลข 420 48 0003 31-07-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 31-07-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างฉาบปูน,ทาสี,ปูพื้น,ติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามโครงการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมปลอดภัย ศ... 30-07-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรีรถน้ำ 29-07-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารซ่อมรถน้ำ 29-07-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล 29-07-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะขยายพ... 24-07-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตและเพาะพันธุ์กล้าไม้ โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์พืช กอ... 24-07-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายไวนิล โครงการอบรมเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์พืช กองส่งเสริมการเกษตร 24-07-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานกันสาด,งานราน้ำฝน,งานฝาครอบรางระบายน้ำ ศพด.โนนเหลื่อม 22-07-2020
     ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบะใหญ่ 22-07-2020
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับความรู้เรื่องโรคเอดส์ 21-07-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-07-2020
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับคู่มือประชาชนเพื่อป้องกันไข้เลือดออก 20-07-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-07-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-07-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-07-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดไข้แบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-07-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-07-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ ศพด.บ้านหนองแวง 14-07-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาธง ศพด.อุดมทรัพย์ 10-07-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บย 2352 นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-07-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อหนังสือเรียน ศพด.บ้านโนนเหลื่อม 10-07-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ศพด.บ้านบะใหญ่ 10-07-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-07-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณืและติดตั้ง 30-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร 30-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะแกรเหล็กเส้น และคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-06-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 29-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ 29-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มาสด้าทะเบียน กน 3263นม 29-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานปรับพื้นที่เทคอนกรีต และวางตะแกรงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-06-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์ 29-06-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย 3 29-06-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย 1 29-06-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย 2 29-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มอาหารว่างในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 29-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารโครงการคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ 10/2563 29-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-06-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุการเกษตร(ปุ๋ยคอก) กองส่งเสริมการเกษตร 29-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2020
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับหยุดเผาตอซังฟางข้าว 19-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-06-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาครุภัณฑ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมการเกษตร 17-06-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 15-06-2020
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการคัดแยกขยะมูลฝอยด้วย 3 R 12-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงป้ายสำนักงาน อบต.อุดมทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2020
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับโรคฉี่หนู 08-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพานดอกไม้ 08-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขยายเสียง 08-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-06-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ อท.416570030 กองส่งเสริมการเกษตร 02-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-06-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดไข้แบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-05-2020
     ประกาศการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 28-05-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก บ้านโนนเหลื่อม) 28-05-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 28-05-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำนักงาน 27-05-2020
     ประกาศการเสนอราคา จ้างลงโปรแกรมป้องกันไวรัสและโปรแกรม Office 27-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าคลุมเก้าอี้ 27-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารซ่อมกล้องวงจรปิด 27-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ กองช่าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 26-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารซ่อมบำรุงรถน้ำเอนประสงค์ 26-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารซ่อมแอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 420 50 0008 26-05-2020
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการสร้างสุขภาพทางเลือกในผู้ป่วยเบาหวาน 21-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ขต 6177นม 20-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ อีซูซุ ทะเบียน ขต 6177 นม 20-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารซ่อมแอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 420 48 0003 18-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 18-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงตราสัญลักษณ์ 18-05-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์ 15-05-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 15-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 14-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายเคลือบสารเคมีและน้ำยาพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออ... 14-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกั๊กสีขาว ติดแถบสะท้อนแสง พร้อมชื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกออล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-05-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ 07-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์หมายเลขครุภัณฑ์ 479 57 0025 07-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 580040 07-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์416 59 0049 07-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึก บราเทอร์ LC-3617 05-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม อาหารว่าง ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563 05-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร 24-04-2020
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับสิ่งแวดล้อม 24-04-2020
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า 23-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 420 50 0010 22-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำเจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดโลชั่น PET ขนาด 500ml พร้อมหัวปั๊ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมหน้าต่างและประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 17-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถน้ำเอนกประสงค์ 15-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 13-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ขต 6177นม 13-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าระบาย 08-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-04-2020
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร 08-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-04-2020
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการใช้น้ำอย่างประหยัด 06-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโพเดียม 03-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งปั้มน้ำ,ถังน้ำและอ่างล้างจาน ตามโครงการติดตั้งปั้มน้ำ-ถังน้ำพร้อมฐ... 03-04-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 03-04-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 03-04-2020
     ประกาศการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (อท 479610044) 03-04-2020
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 02-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก BROTHER TN-261 02-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-04-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร 01-04-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) กองส่งเสริมการเกษตร 01-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 31-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี แบบสมาร์ท ทีวี 48 นิ้ว 31-03-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13-03-2020
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับรณรงค์10 วิธีลดภาวะโลกร้อน 12-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฟสโปรเทคชั่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LEDโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 05-03-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาจ้างวัดุโฆษณาและเผยแพร่กองส่งเสริมการเกษตร 05-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำโรงกรอง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการ คืนคนดีสู่สังคม เดือนมีนาคม 2563 02-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ส่วนกลาง 02-03-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กองส่งเสริมการเกษตร 28-02-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมเครื่องตัดหญ้า 28-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้ากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-02-2020
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 25-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 25-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก ฟูจิซีร็อก-5335 25-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเลเซอร์ซีร็อก-5230 25-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน วิธีเฉพาะเจาะจง 20-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 20-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางรองพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมปั๊มน้ำประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-02-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึก... 18-02-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี... 18-02-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็... 18-02-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึ... 18-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2563 17-02-2020
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับโภชนการสำหรับโรคความดันโลหิตสูง 14-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวัน-อาหารว่างและน้ำดื่มในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 07-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2563 06-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2563 06-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ 2563 06-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสถานที่ตามโครงการคาราวานคืนความสุขแก่พี่น้องชาวตำบลอุดมทรัพย์ ปี2563 06-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกรองและกรวดกรอง กิจการประปา กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่าง โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษส... 05-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า วิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า วิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 11 03-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านซับเต่า หมู่ที่ 10 03-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดขยายสระประปา บ้านตะกุดรัง หมูที่ 4 03-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันดีเซล โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2563 03-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการ คืนคนดีสู่สังคม กุมภาพันธ์ 2563 03-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 02-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล 30-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกโทนเนอร์-261 30-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 30-01-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 30-01-2020
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 30-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจเางเหมางานจัดเก็บภาษี 30-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่าง วิธีเฉพาะเจาะจง 24-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม วิธีเฉพาะเจาะจง 24-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน วิธีเฉพาะเจาะจง 24-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมและเปลี่ยนกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 482 57 0002 21-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเติมน้ำยาถังดับเพลิง 21-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์รถน้ำเอนกประสงค์ 21-01-2020
     ประกาศการชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังก... 21-01-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง ตามโครงการศึกษาแหล่างเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด... 21-01-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบ... 21-01-2020
     ประกายผู้ชนะราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทืองตามโครงการอบรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน 20-01-2020
     ประกายผู้ชนะราคาจ้างเหมารถไถโครงการอบรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน 20-01-2020
     ประกายผู้ชนะราคาป้ายโครงการอบรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน 20-01-2020
     ประกาศผู้ชนะราคาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำ... 20-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์) กองคลัง อท 477 54 0012 20-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 10-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 10-01-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซ่อมกล้องวงจรปิด 09-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 482 57 0002 09-01-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างเครื่องเล่น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2563 08-01-2020
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2562 08-01-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขนม ของขวัญ ของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 08-01-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 08-01-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 08-01-2020
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเเวทีและครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 08-01-2020
     ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือน ธันวาคม 2562 07-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกถ่ายเอกสารฟูจิซีร้อก-5230 07-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 07-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 58 0043 06-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 03-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉาะเจาะจง 27-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR - 3245โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Brother TN-261 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-12-2019
     ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 26-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องรถพยาบาลฉุกเฉิน 25-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดบวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์โครงการอปพร.อุดมทรัพย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 19-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิลโครงการอปพร.อุดมทรัพย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 19-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ปี 2563 19-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงฯปี256... 19-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานฯปี2562 19-12-2019
     ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่ง โครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 17-12-2019
     ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่ง โครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 17-12-2019
     ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ โครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 17-12-2019
     ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 17-12-2019
     ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียง โครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 17-12-2019
     ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล โครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 17-12-2019
     ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณืกีฬาและอุปกรณ์สนาม โครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 17-12-2019
     ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 17-12-2019
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13-12-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ อท.416570029 13-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดต้งโฟสว์สวิทช์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ อท 420480002 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฟางอัดก้อนโครงการอบรมป้องกันไฟป่า ปี 2563 12-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิลโครงการอบรมป้องกันไฟป่า ปี 2563 12-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างโครงการอบรมป้องกันไฟป่า ปี 2563 12-12-2019
     ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินงบประมาณพ.ศ. 2562 11-12-2019
     ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 11-12-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 09-12-2019
     ที่ 659/2562 เรื่อง มอบหมายงานภายในกองส่งเสริมการเกษตร 06-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียนขต 6177 นม 03-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการ คืนคนดีสู่สังคม ปี 2563 ครังที่ 3 03-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการ ส.สะอาด 5 ธันวาคม 2562 03-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2019
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์ 28-11-2019
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 28-11-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 28-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 28-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 28-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 28-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่มโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติฯ2563 25-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ-อุปกรณ์โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติฯ2563 25-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติฯ2563 25-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะ วิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2019
     ประกาศการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (อท 416590044) 19-11-2019
     ประกาศการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (อท 416570031) 19-11-2019
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 19-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข ครุภัณฑ์ 416 58 0041 18-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข ครุภัณฑ์ 416 58 0042 18-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 15-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ 14-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แผงกั้นจราจร) 14-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนวาล์วรถน้ำ 14-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 13-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน บย.2352 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลอุดมทรัพย์ ประจำปี 2562 06-11-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลุไฟ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลอุดมทรัพย์ ประจำปี 2562 06-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีและทำความสะอาด ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำ... 06-11-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระทงกลาง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลอุดมทรัพย์ ประจำปี... 06-11-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมหรสพ (หมอลำ) ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลอุดมทรัพย์ ประจำปี 2562 06-11-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องปั่นไฟพร้อมไฟประดังงานเเวทีพร้อมครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานสืบสาน... 06-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรถมอเตอร์ไซค์ส่วนกลาง 05-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 2 โดยวิ... 04-11-2019
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 04-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำแผนที่ภาษี(ขั้นตอนการสำรวจภาคสนาม) 29-10-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 29-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-10-2019
     ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 24-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนทำการเกลี่ยแต่งถนนเดิมพร้อมลงดินถม จำนวน 60 ลบ.ม.ฯลฯบ้านโนนศรีทอ... 22-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่าง โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ค... 22-10-2019
     ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและภาคีเครือ... 22-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและภาคีเครื... 22-10-2019
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน3 รายการ 22-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและภาคืเคร... 22-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทำการรื้อ บดอัด ลงดินถมช่องทางน้ำที่กัดเซาะใต้ถนน จำนวน 2 จุด และเ... 21-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 21-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 21-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพวงมาลาวันคล้ายวันปิยมหาราช 2562 18-10-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17-10-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเก้าอี้กรรมการตัดสินกีฬา 17-10-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการกีฬาตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 38 16-10-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการกีฬาตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 38 16-10-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการกีฬาตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 38 16-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล,เหรียญรางวัล,ชุดกีฬา ตามโครงการกีฬาตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 38 15-10-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำนักงาน 10-10-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการกีฬาตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 38 10-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ปี 2562 10-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 10-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเวทีเครื่องเสียง 10-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการประชารัฐกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ 10-10-2019
     ประกาศการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (อท 416560024) 09-10-2019
     ขอเชิญชวนสมัครร่วมโครงการ"สมาร์ทโชวห่วย"เปลี่ยนร้านคุณให้ลูกค้าเยอะ ยอดขายปัง!! 07-10-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาซื้อไม้ดอก/ไม้ประดับ(ต้นทองอุไร)โครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุดม... 04-10-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาเตรียมพื้นที่โครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์และภายในตำบ... 04-10-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาน้ำดื่มและน้ำแข็งโครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์และภายใ... 04-10-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายโครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์และภายในตำบลอุดมทรัพ... 04-10-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 03-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 1 ประจำ... 01-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการงานพัสดุ 30-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2019
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์ 27-09-2019
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย 3 27-09-2019
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย 1 27-09-2019
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย 2 27-09-2019
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองแวง 27-09-2019
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 27-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 27-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 27-09-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 27-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 27-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 19-09-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายตามโครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ 19-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-09-2019
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ศพด.บ้านบะใหญ่ 18-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 18-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 18-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเกลี่ยแต่งถนนเดิม จำนวน 275 ตัน พร้อมปรับแต่งถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเทคอนกรีตผสมเสร็จแบบกำลังรูปลูกบาศ์ก 280 กก./ตร.ซม. ปริมาตรประมาณ 10.00 ลบ... 17-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน4 ตอนมัลติฟังชั่น แบบปรับเอ็นหลัง-นั่ง-นอน โดยวิธีเฉพาะ... 13-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 13-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ไมค์โครโฟน) 13-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลอุดมทรัพย์... 12-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลอุดมทร... 12-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่าง โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารม... 12-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการส่งเสริมความปลอดภัยสารเสพติดในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความปลอดภัยจากสารเสพติดในชุมขน วิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการส่งเสริมความปลอดภัยจากสารเสพติดในชุ... 12-09-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารเอนกประสงค์ 11-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง และอุปกรณ์สำรองข้อมูล โดยเฉพาะเจาะจง 11-09-2019
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 11-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 12 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ตามโครงการอบรมส่งเสริมการผลิตพืชตามมาตรฐานอินทรีย์ 05-09-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายตามโครงการอบรมส่งเสริมการการผลิตพืชตามมาตรฐานอินทรีย์ 05-09-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมส่งเสริมการผ... 05-09-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 04-09-2019
     ประกายผู้ชนะราคาป้ายโครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 04-09-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 04-09-2019
     ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะสำรวจชั้นดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 04-09-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 04-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LED ขั้วเกลียว 15 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 3 หลังและตู้เหล็กกระจก 2 บานเลื่อน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉ... 03-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกจำนวน 280 ตัน พร้อมปรับแต่งผิวถนนบ้านหนองโสมง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเ... 03-09-2019
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 02-09-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) 02-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถังดับเพลิง 02-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 12 โดยว... 02-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด 02-09-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 27-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมภายในหมู่บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา หมู่ที... 26-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 โดยวิธ... 26-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนค่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉ... 26-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมภายในหมู่บ้านบะด่าน หมู่ที่ 5 โดยวิธี... 26-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านบะใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจ... 26-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดซ่อมแซมพร้อมทาสีผนังภายนอกอาคารสำนักงาน อบต.อุดมทรัพย์โดยวิธีเฉ... 26-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (อท.416610063) 26-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารปลอดภัยฯ 23-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 23-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเจ้าเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯปี2562 23-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุก จำนวน 196 ตัน พร้อมปรับแต่งผิวดินถนนบ้านหนองโสมง หมู่ 6 ซอยสวนพลู ... 23-08-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุการเกษตร 23-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารปลอดภัย 22-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารปลอดภัย 22-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ ปี 2562 22-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุของที่ระลึก 22-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวัน อาหารว่างโครงการพัฒนาศักยภาพฯปี2562 22-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถมาสด้า 22-08-2019
     ผู้ชนะราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองส่งเสริมการเกษตร 22-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถากถางป่า ตีป่า แต่งร่องยกคันทาง ปรับเกลี่ยผิวจราจรบ้านโนนเหลื่อม หมู่ 2 โดยว... 21-08-2019
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 20-08-2019
     ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมถนน ทำการปรับแต่งลงดินอัดใต้พื้นที่ทาง จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร 16-08-2019
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15-08-2019
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับโรคฉี่หนู 15-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเก้าอี้พลาสติกเกรด เอแบบมีพนักพิง 15-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดดับเพลิง 15-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อ และปรับแต่งผิวถนน สายบ้านหนองโสมง-บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา โดยวิธ... 14-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 14-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 14-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 14-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/25... 14-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตลับเมตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 54 0012และ 420 54 0015 14-08-2019
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 08-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการ ส.สะอาด 12 สิงหาคม 2562 07-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย 2562 06-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์อบรมโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย 2562 06-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ อบรมป้องกันอัคคีภัย ปี 2562 06-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 06-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 โดยวิธีเ... 05-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์แบบสมาร์ททีวี ขนาด 48 นิ้ว 02-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 02-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นปี2562 02-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 11 โดยว... 02-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 01-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกจำนวน 10 ลบม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-08-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น ปี 2562 31-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอบรมโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นปี 2562 31-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปี 25621 31-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงิ้ว ด้วยวิธี ... 30-07-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตและการฝึกอบรมโครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 26-07-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ตามโครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 26-07-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมส่งเสริมการเ... 26-07-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายตามโครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 26-07-2019
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับโภชนาการสำหรับโรคความดันโลหิตสูง 24-07-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19-07-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19-07-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 18-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจ... 18-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจ... 18-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยพรหม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 18-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กบ้านซับพลู หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กบ้านหัวเขาทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กบ้านซับเต่า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กบ้านหนองโสมง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กบ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 18-07-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวาย... 11-07-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำป... 11-07-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดเครื่องเสียง(เคลื่อนที่) ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวา... 11-07-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดขบวนแห่เทียน ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ... 11-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 โดยวิธ... 11-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 11-07-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่เทียน ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพร... 10-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-07-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ตามโครงการอบรมส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์พืช 10-07-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาจ้างถ่ายเอกสารตามโครงการอบรมส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์พืช 10-07-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมส่งเสริมการเ... 10-07-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายตามโครงการอบรมส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์พืช 10-07-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตและเพาะพันธุ์กล้าไม้ตามโครงการอบรมส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์พืช 10-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่าง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เ... 09-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 09-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 09-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท โครงการป้องกันและควบคุ้มโรคไข้เลือดออก 09-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-07-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 08-07-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 08-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการประชาคม 2562 08-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิล 05-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเลเซอร์ ซีร็อก-5230 04-07-2019
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 04-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระราชินีสุทิดา 03-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 03-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระราชินี สุทิดา 03-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 03-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-07-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 02-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำรวจโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 01-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 10 โดยว... 01-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In Onสำหรับสำนักงาน ขนาด 21 นิ้ว 01-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 50 0008 01-07-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 28-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 28-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 28-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-06-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน เกลี่ยแต่งถนนเดิมพร้อมลงหินคลุก ปริมาตร ประมาณ 1,057.04 ตันพร้อมปรับแต... 24-06-2019
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการท่องเที่ยวตำบลอุดมทรัพย์ 24-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหาว่าง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพ... 21-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนในการป้... 21-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนในการป้อ... 21-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนในการป้องกั... 21-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบผสมช่องโลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-06-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 20-06-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 19-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติด ปี 2562 19-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอบรมต่อต้านยาเสพติด ปี 2562 19-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ อบรมต่อต้านยาเสพติด ปี 2562 19-06-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพต... 18-06-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ประกอบการอบรม โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุข... 18-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 โดยวิธีเ... 18-06-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-06-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ อท.420-48-0002 18-06-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 17-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างถากถาง ตีป่า และยกคันทางใหม่ถนนกว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 150 เมตร 13-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไฟไซเรนพร้อมกล่องเสียงรถน้ำเอนกประสงค์ 11-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไฟไซเรนรถบรรทุกน้ำ 11-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล วิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่าง วิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไฟกระพริบสามเหลี่ยมและสายส่งน้ำดับเพลิง 07-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเลเซอร์ TN-261 07-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวเขาทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธ... 06-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธ... 06-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 13 โดยวิธีเ... 06-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา หมู่ที่ 17 โ... 06-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซับพลู หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพ... 06-06-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 06-06-2019
     ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา สถานที่การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 1 06-06-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุการเกษตร 06-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถมาสด้า 06-06-2019
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการสร้างสุขภาพทางเลือกในผู้ป่วยเบาหวาน 05-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 9 โดยวิ... 31-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมคอมพิวเตอร์(อท 41620065) 30-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 29-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่งอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์สาย3 29-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่งอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์สาย1 29-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 29-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่งอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์สาย2 29-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 29-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 29-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 29-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องกองช้่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินเกล็ด 3/8"โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2019
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการท่องเที่ยวตำบลอุดมทรัพย์ 23-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ 23-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 23-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 22-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายหอถัง(แบบแชมเปญ)บ้านซับพลู หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงิ้ว บ้านโนนศรีทอง บ้านโนนเหลื่อม ซอยกล... 16-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางบ้านบะด่าน หมู่ที่ 5 ซอยกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางบ้านบะใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางบ้านหนองโสมง ถนนสาย อบจ.นม25303 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-05-2019
     ผู้ชนะราคาน้ำดื่มและน้ำแข็งโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 15-05-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 15-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 15-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดกลม บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธี... 15-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลขนาด 0.60 ม.*1.50 ม.พร้อมขาตั้ง 13-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเลเซอร์ซีรีอก -5230 13-05-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 01-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานซ่อมแอร์รถมาสด้า 01-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 01-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะ... 01-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะ... 01-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซับเต่า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 01-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพรหม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจา... 01-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตะกุดรัง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 8 โดยวิ... 30-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ 30-04-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา,ถ้วยรางวัล,เหรียญรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 30-04-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 30-04-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 30-04-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 30-04-2019
     ที่ 204/2562 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง 29-04-2019
     ประกาศราคากลาง BOQ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางบ้านบะด่าน 25-04-2019
     ประกาศราคากลาง BOQ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางบ้านหนองโสมง 25-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนงิ้ว หมู่ 3 ด้วย... 19-04-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 09-04-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหรและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ป... 09-04-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมหรสพ การแสดง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำป... 09-04-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเเวทีและครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ... 09-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนเหลื่อม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะ... 09-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านบะใหญ่ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 09-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนค่าง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจา... 09-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองโสมง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจ... 09-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านบะด่าน หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 09-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์โครงการ อปพร.บริการประชาชนสงกรานต์2562 09-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ อปพร.อุดมทรัพย์สงกรานต์ 09-04-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 05-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 05-04-2019
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับลดภาวะโลกร้อนกันดีกว่า 04-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 โดยวิธ... 02-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 7 โดยวิ... 02-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 27-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต 26-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 21-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 21-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาและภายในห้องโดยสาร รถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2019
     ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา สถานที่การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้าระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านบะใหญ่ หมู่ที่ ... 18-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างฐานรองเครื่องเจาะคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี งานแผนที่ภาษีจำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท่องถิ่น นม.0075 สา... 08-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 07-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อทรถยนต์โตโยต้า บย. 2352 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 07-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 07-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 07-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การอบรม ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบ... 06-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าลงสระและเช่าชุดว่ายน้ำ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒ... 06-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำศูน... 06-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลอ... 06-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล... 06-03-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 04-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 6 โดยวิ... 01-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พ... 26-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีกา... 26-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุและอุปกรณ์แข่งขันทักษะวิชาการ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พ... 26-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุและอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนา... 26-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึก... 26-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คและซ่อมแซมกล้องวงจรปิดหมายเลขครุภัณฑ์ 482 55 0001 26-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 22-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 21-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 20-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20-02-2019
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอรกรีต รหัส... 18-02-2019
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง... 18-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุดมทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 14-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กล่อง 14-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 13-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่ง ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 13-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 13-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์สนาม ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษ... 13-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 13-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายโครงการ ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 13-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 25... 13-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 13-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่ง ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 13-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุซ่อมแอร์ 13-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำแผนที่ภาษี(ขั้นตอนการสำรวจภาคสนาม) 13-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 13-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันอาหารว่างในการประชุมสภา สมัยสามัญครั้งที่ 1/2562 12-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการค้าม... 07-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมการค้ามนุษย์ 07-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจา... 07-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวเขาทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 07-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบ... 05-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล... 05-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล... 05-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 5 โดยวิ... 04-02-2019
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 04-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... 30-01-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 7 บ้... 30-01-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ... 28-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์ 22-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 21-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรถมอเตอร์ไซค์ส่วนกลาง 18-01-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโนนค่าง ด้วยวิธีประ... 17-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ื้อหมึก Brother 261 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ไทเกอร์ หมายเลขทะเบียน บย2352โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเลเซอร์ ซีรอ็ก 5230 16-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 16-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้า 16-01-2019
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 15-01-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมวางท่อความยาว 3,685 เมตร บ้านห... 11-01-2019
     ประการผู้ชนะการเสสนอราคา จ้างเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2562 11-01-2019
     ประการผู้ชนะการเสสนอราคา จ้างเครื่องเล่น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2562 11-01-2019
     ประการผู้ชนะการเสสนอราคา ซื้อขนม ของขวัญ ของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2562 11-01-2019
     ประการผู้ชนะการเสสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2562 11-01-2019
     ประการผู้ชนะการเสสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2562 11-01-2019
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2562 11-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการอบรมป้องกันไฟป่า 62 11-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ อบรมป้องกันไฟป่า 62 11-01-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 04-01-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุคองพิวเตอร์ กองส่งเสริมการเกษตร 04-01-2019
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 03-01-2019
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น 2562 03-01-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุสำนักงาน 02-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและน้ำดื่มโครงการคืนคนดีสู่สังคม 27-12-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองโสมง 26-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 24-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์โครงการ อปพร.บริการประชาชนปีใหม่2562 24-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ อปพร.อุดมทรัพย์ 24-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ 24-12-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนค่าง หมู่7 21-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน-อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความร... 21-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงฯ 21-12-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโนนค่าง 21-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันดีเซลโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2562 18-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ 18-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร โครงการค่ายผู้นำเด็ก/เยาวชนจิตอาสา ปีงบประมาณ 2562 18-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล 17-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานหมึกเลเซอร์ซีร็อก-5230 17-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์หมึก TN-261 17-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มอาหารว่างในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 17-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2018
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 2*3 เมตร ดครงการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน 13-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2018
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 13-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์(จอ) (อท 416590047) 12-12-2018
     ประการผู้ชนะการเสสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง 12-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR-๓๐๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการ 5 ส. วันที่ 5 ธันวาคม 2561 30-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 29-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 29-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 29-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 29-11-2018
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย 1 29-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย 2 29-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย3 29-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ 29-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 5 กล่อง 27-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยและน้ำยางรองพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี่สารสนเท... 20-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา สถานที่ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนงิ้ว... 20-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 19-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวทีพร้อมเครื่อง 19-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมหรสพ 19-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องปั่นไฟพร้อมไฟประดับ 19-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมกระทงกลาง 19-11-2018
     ประกาศผปู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาด 19-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลุไฟ 19-11-2018
     ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์งาน ลอยกระทงประจำปี 2561 15-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 14-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 14-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คและซ่อมแซมกล้องวงจรปิดหมายเลขครุภัณฑ์ 712 57 0002 14-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 14-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) 14-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 14-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 13-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 10-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมคอมพิวเตอร์(อท.416570031) 09-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เครื่้องคัดกระดาษ) 09-11-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเ... 05-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถยนต์ส่วนกลาง ขต 6177 05-11-2018
     เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์โนนเหลื่อม 05-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์บ้านหนองแวง 05-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 05-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-11-2018
     ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 01-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 01-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา 26-10-2018
     ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา ,ถ้วยรางวัล,เหรียญ ตามโครงการกีฬาตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 37 18-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเสียง ตามโครงการกีฬาตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 37 18-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการกีฬาตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 37 18-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำ ตามโครงการกีฬาตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 37 18-10-2018
     รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 17-10-2018
     ประกาศผู้ชนะ เปลี่ยนกระจกบังลมหน้าพร้อมติดฟิล์มเต็มบานรถพยาบาลฉุกเฉิน 16-10-2018
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข 11-10-2018
     ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 08-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 04-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ 04-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 04-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จิตอาสา 04-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการคืนคนดีสู่สังคมปี2562 02-10-2018
     ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 01-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-รถ สาย1 28-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย 2 28-09-2018
     ประกาศผู้เสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย3 28-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 28-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 28-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 28-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 28-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 27-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 27-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยืสิน(ขั้นตอนการสำรวจภาคสนาม) 26-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการงานพัสดุ 26-09-2018
     ที่ 542/2560 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธร... 24-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อแว่นตา 20-09-2018
     ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 20-09-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2/2561 20-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 20-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.14 17-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 17-09-2018
     ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา วัสดุสำนักงาน ร้านก่อทวี 14-09-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 14-09-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายโครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 14-09-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มโครงการอบรมส่งเสริมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 14-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน ม.6 14-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 14-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า(ไทเกอร์)ทะเบียน บย 2352 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ โดย... 12-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการค่ายกีฬา(เปตอง)เด็กและเยาวชน 12-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา(ลูกเปตอง) 12-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการค่ายกีฬา(เปตอง) เด็กและเยาวชน 12-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 11-09-2018
     ประกาศผู้ชนะวัสดุคอมพิวเตอร์ 11-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-09-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุการเกษตร 10-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 10-09-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ เรื่อง กิจการปร... 10-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ 10-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ 10-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกและหินเกล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกิจการประปาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2018
     วัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร 07-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนศรีทอง ม.14 07-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองโสมง ม.6 07-09-2018
     ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา อาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่าง 07-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 06-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 05-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมถนนหินคลุก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 3 คุ้ม 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-09-2018
     ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 04-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกLC-3617) 04-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 12 03-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระจกโค้งโพลีคาร์บอเนตขนาด 24 นิ้วพร้อมเสาเหล็กกลมขนาด2นิ้ว สูง 2.5 เมตร 03-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 03-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (ขั้นตอนการสำรวจสนาม) 31-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน ผอ 4081 นม. 27-08-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายโครงการอบรมส่งเสริมทำปุ๋ยหมักจากขยะ 24-08-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาอุปกรณ์ในการสาธิตโครงการอบรมส่งเสริมทำปุ๋ยหมักจากขยะ 24-08-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มโครงการอบรมส่งเสริมทำปุ๋ยหมักจากขยะ 24-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ ป.๓๑ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 23-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยน้ำเค็ม ... 22-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนศรีทอง หม... 22-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซับพลู หมู่ท... 22-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสง่า หมู่... 22-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอุดมทรัพย์พ... 22-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวเขาทอง หม... 22-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่... 22-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 0.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุตามโครงการอบรมคัดแยกขยะ ปี 2561 22-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ อบรมการคัดแยกขยะในชุมชน ปี 2561 22-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการอบรมคัดแยกขยะในชุมชน ปี2561 22-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED สำหรับกระดาษ A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเครื่องถ่ายเอกสารแคนนอน 20-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 20-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเทคอนกรีตพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 16-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อเทคอนกรีตหน้าโรงเรียนบ้านโนนหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดปี2561 14-08-2018
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 14-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุ(กระดาษเอ4)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานโครงการอบรมต่อต้านยาเสพติด ปี 2561 10-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการอบรมต่อต้านยาเสพติด ปี2561 10-08-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 โดยวิธี... 10-08-2018
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม 09-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการตำบลน่าอยู่และ ส.สะอาด 08-08-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาจ้างซ่อมเปลื่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ 07-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด 3 หลัง 06-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 02-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมเข้าเล่ม 31-07-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2561 31-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสง่า ม.13 31-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา ม.17 31-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวเขาทอง ม.15 31-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซับพลู ม.16 31-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนศรีทอง ม.14 31-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยน้ำเค็ม ม.11 31-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง ม.12 31-07-2018
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมากู้ชีพ นายจองชัย ไพฑูรย์ 31-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 26-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ 26-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 11 26-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งรถแห่เทียน 25-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดขบวนแห่เทียน 25-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง 25-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ 25-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญ... 25-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต 25-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต 25-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองโสมง 24-07-2018
     ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนงิ้ว 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเหลื่อม 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบะใหญ่ 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซับเต่า 24-07-2018
     ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังน้ำเขียว 24-07-2018
     ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยพรหม 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนค่าง 24-07-2018
     จ้างซ่อมแซมถนนดินและลงหินคลุก พร้อมปรับแต่ง จำนวน 3 สาายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพานดอกไม้เหลือง 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมกฎหมายฯ 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานโครงการอบรมกฎหมายฯ 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการกฎหมายเบื้องต้น 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/70 R 15 23-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายส่งดับเพลิง 23-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสตี 19-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรี 19-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งสตรี 19-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 19-07-2018
     ประกาสผู้ชนะ จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง ดครงการตรวจคัดกรองสายตาเด็ก 18-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอย 18-07-2018
     ประกาศผู้ชนะค่าป้ายไวนิล โครงการตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน 18-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 13-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 12-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 11-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 11-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึดเครื่องพิมพ์ 11-07-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุประกอบการอบรมโครงการอบรมและส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันและกำจัดศัตรู 11-07-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาป้ายโครงการอบรมและส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันและกำจัดศัตรู 11-07-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตโครงการอบรมและส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันและกำจัดศัตรู 11-07-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการอบรมและส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกั... 10-07-2018
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 09-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ หมึกเครื่องพิมพ์ 4 รายการ 05-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง หมึกเครื่องพิมพ์ 05-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซับเต่า ม.10 04-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนงิ้ว ม.3 04-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังน้ำเขียว ม.9 04-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบะใหญ่ ม.1 04-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าถนน คสล.บ้านโนนค่าง ม.7 04-07-2018
     ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยพรหม ม.8 04-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าถนน คสล.บ้านหนองโสมง ม.6 04-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปั๊มรถน้ำเอนกประสงค์ 04-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อมาสด้า 04-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ 04-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ CCTV 04-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอซ่อมCCTV 04-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเหลื่อมหมู่ 2 04-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 03-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 10 02-07-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง2มื้อพร้อมเครื่องดื่ม 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่พร้อมสระว่ายน้ำสำหรับโครงการลอยตัวในน้ำ 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติลอยตัวในน้ำ 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งสาย1 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งสาย3 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งสาย2 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์ 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 29-06-2018
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารสองแถว นายนัฐพงษ์ เจริญตาม 29-06-2018
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารสองแถว นายพัด ชำนาญหมอ 29-06-2018
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารสองแถว นายสาลี บุสบัน 29-06-2018
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารสองแถว นายดำรงศักดิ์ เพ็ชรกิ่ง 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนพัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 28-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 28-06-2018
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมากู้ชีพนายสุขสวัสดิ์ บุสบัน 27-06-2018
     ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทพเบียนทรัพย์ 27-06-2018
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเก็บขยะ นางนิธิมาธ ปัญญาทรง 27-06-2018
     ประกาสผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะ นายวิรัตน์ ตรึกตรา 27-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26-06-2018
     ประกาศการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง 26-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา ม.17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า 14-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธงประดับ รัชกาลที่ 10 13-06-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2561 13-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเครื่องถ่ายเอกสารแคนนอน 13-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพฯ 12-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึกโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 12-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไมโครโฟนห้องประชุมสภา 12-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 11-06-2018
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 11-06-2018
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 11-06-2018
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุมทรัพย์ เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ พ.ศ.2561 11-06-2018
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 11-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 10-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-06-2018
     ประกาศการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 05-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 05-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการคืนคนดีสู่สังคม 01-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน(ซื้อธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์ ร.10) 01-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน(ซื้อธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์ ร.10) 01-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบทตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเติมน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง 30-05-2018
     โครงการจ้างหมางานบริการจัดทำแผนที่ภาษ๊ฯ 28-05-2018
     ประกาศการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 28-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านตะกุดรัง 25-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกท์ติกคอนกรีตบ้านตะกุดรัง 25-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 23-05-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (อท 477570017) 22-05-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (อท 477520011) 22-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 18-05-2018
     แผ่นพับการคัดแยกขยะด้วย 3 R 17-05-2018
     ประกาศราคากลาง(BOQ) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านตะกุดรัง 16-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 11-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า(ไทเกอร์)ทะเบียน บย 2352 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1/2561 11-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 10-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 10-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 10-05-2018
     ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้่นหนองแวง 10-05-2018
     แผ่นพับท่องเที่ยวตำบลอุดมทรัพย์ 10-05-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 10-05-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 10-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่ง สาย3 10-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย2 10-05-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย1 10-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Brother TN-261โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 08-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีรีอก -5230 08-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเครื่องถ่ายเอกสารซีรีอก -5230 08-05-2018
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน เมษายน 2561 08-05-2018
     ประกาศโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.นม 25303 บ้านห้อวยพรหม 03-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์กีฬา 02-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครืองเสียง 02-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ 02-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 02-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการคืนคนดีสู่สังคม 30-04-2018
     ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ 30-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม 27-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคึา ซื้อแปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แผ่นภาพ 27-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายโครงการ 27-04-2018
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ 27-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ 27-04-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านห้วยพรหม 25-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านซับพลู 25-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสมง 25-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้รางถนน คสล.บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา 25-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองโสมง 25-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างถนนน คสล.บ้านโนนศรีทอง 25-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 24-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 24-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 23-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 23-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวดกรอง เบอร์ 4 โดยวิธรเฉพาะเจะจง 23-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน,ตู้เหล็กขนาด 2 บาท,ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 23-04-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับพลู 18-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โต๊ะขาพับ 11-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,เครื่องสำรองไฟ 10-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ 10-04-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 09-04-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างมหรสพ การแสดง 09-04-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างเตรียมสถานที่ 09-04-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างเวทีและเครืองเสียง 09-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียและจอภาพ 09-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 09-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานและโต๊ะทำงานเหล็ก 09-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ อปพร.อุดมทรัพย์ 04-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ 04-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน-อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอาหารปลอดภัย 2561 04-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายโครงการอาหารปลอดภัย 04-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 04-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ อปพร.อุดมทรัพย์ 03-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานโครงการอาหารปลอดภัย 03-04-2018
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 02-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย 3 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย2 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย1 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการคืนคนดีสู่สังคม 30-03-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 30-03-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 30-03-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 30-03-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสาร 29-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ ประจำปีงบประมา... 29-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมางานพัสดุ กองคลัง อบต.อุดมทรัพย์ 29-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหัวฉีดแท่นปืนรถน้ำเอนกประสงค์ 28-03-2018
     แผ่นพับรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 28-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 27-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 27-03-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุการเกษตร 27-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 23-03-2018
     แผ่นพับการใช้น้ำอย่างประหยัด 22-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านครูปานบ้านโนนสง่า 20-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถนนสายบ้านหนองโสมง-บ้านซับเต่า 20-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค่าง 20-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงพรหมบ้านโนนงิ้ว 20-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 14-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาประสานท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 08-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายโครงการอบรมป้องกันไฟป่า 08-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน-อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอบรมป้องกันไฟป่า 2561 06-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฟางอัดก้อน 06-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ 06-03-2018
     ประกาศการเสนอราคา ซื้อของรางวัล 06-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดนิทรรศการและอุปกรณืแข่งขันทักษะวิชาการ 06-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม 06-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนพร้อมลงวัสดุเสริมผิวทาง รวม 4 สายทาง บ้านบะใหญ่ บ้านตะกุดรั... 06-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงพรหม บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 3 06-03-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการค่ายผู้นำเด็ก/เยาวชนจิตอาสา 02-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2018
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 02-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่อง โครงการค่ายผู้นำเด็ก/เยาวชนจิตอาสา 02-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการคืนคนดีสู่สังคม 02-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมระบบเบรคและครัตซ์รถยนต์ส่วนกลาง 28-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มใสแบบก้อนและคลอรีนความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 75% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ 26-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง 26-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ - ส่ง 26-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายประจำตัวเด็ก 26-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 23-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง 22-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนพร้อมลงวัสดุเสริมผิวทาง5 สายทาง บ้านซับเต่า บ้านซับพลู 20-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนพร้อมลงวัสดุเสริมผิวทาง 4 สายทางบ้านซับเต่า บ้านซับพลู บ้า... 20-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนพร้อมลงวัสดุเสริมผิวทาง 5 สายทาง บ้านหนองฌสมง บ้านอุดมทรัพ... 20-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายสติกเกอร์อคริลิกขนาด0.65*1.95 ม. 14-02-2018
     ขอเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.ประจำหมู่บ้านและพี้น้องประชาชน เข้าอบรมคัดแยกขยะในชุมชน 13-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 13-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน-อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1/2561 09-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟและจอภาพ 09-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 09-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 09-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-02-2018
     ประกาศการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 08-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-02-2018
     แผ่นพับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 08-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 08-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิล 08-02-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่ง 07-02-2018
     ประกาศการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา,อุปกรณ์สนามและเหรียญรางวัล 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างป้ายโครงการ 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อของรางวัล 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่ง 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครืองเสียง 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการคืนคนดีสู่สังคม 06-02-2018
     ประกาศราคากลางซื้อเครื่องพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพา... 06-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 05-02-2018
     ประชาสัมพันธ์ผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 02-02-2018
     ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 01-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อสื่อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 01-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อสื่อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 01-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดการทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.อุดมทรัพย์ฯ 01-02-2018
     ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 26-01-2018
     ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 26-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กไฟ 25-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานธุรการในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ 17-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะาดและเตรียมเอกสารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ 17-01-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์พืช 16-01-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมส่งเสริมการเพาะขยา... 16-01-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายโครงการอบรมส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์ 16-01-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุการอบรมโครงการอบรมส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์ 16-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 15-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงห้องช่าง อบต.อุดมทรัพย์ 15-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 12-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถจำนวน 4 เส้น 12-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเครื่องดื่ม-อาหารว่างสำหรับหัวหน้าส่วนราชการพิธีเปิดเรือนเพาะชำชุมชน... 12-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของรับรองหัวหน้าส่วนราชการพิธีเปิดเรือนเพาะชำชุมชนตำบลอุดมทรัพย์ 12-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายอ้อมบ้านฝั่งตะวันออก บ้านโนนงิ้ว 11-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ 11-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 11-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารและเครื่องดื่ม โครงการงานวันเด็กปี 2561 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขนม ของขวัญ ของรางวัล โครงการงานวันเด็กปี 2561 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดง โครงการงานวันเด็ก ปี 2561 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเล่น โครงการงานวันเด็ก ปี 2561 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวทีและเครื่องเสียง โครงการงานวันเด็ก ปี 2561 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการงานวันเด็ก ปี 2561 10-01-2018
     ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะ120 ลิตร จำนวน 57 ใบ 10-01-2018
     ประชาสัมพันธ์สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 09-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมาตรวัดน้ำ 08-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้ม ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 โหล 05-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 กล่อง 05-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางนอกรถยนต์ 4 เส้น 05-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จภาษีบำรุงท้องที่ 100 เล่ม 04-01-2018
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น 03-01-2018
     ประกาศผู้ชะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2561 29-12-2017
     ประกาศผู้ชนะราคา โครงการจัดเก็บขยะ 28-12-2017
     ประกาศผู้ชนะราคา โครงการจัดเก็บขยะ 28-12-2017
     ประกาศผู้ชนะราคา โครงการจ้างเหมาดำเนินการบริหารศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 28-12-2017
     ประกาศผู้ชนะราคา โครงการจ้างเหมาดำเนินการบริหารศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 28-12-2017
     ประกาศผู้ชนะราคา โครงการจ้างเหมาดำเนินการบริหารศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 28-12-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านวังน้ำเขียว-... 26-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางใน BOQ โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายอ้อมบ้านฝั่งตะวันออกบ้านโนนงิ้ว 25-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางใน BOQ โครงการปรับปรุงห้องกองช่าง ตำบลอุดมทรัพย์ 25-12-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านตะกุดรัง 25-12-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านโนนงิ้ว 25-12-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านบะใหญ่ 22-12-2017
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 06-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางใน BOQ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านตะกุดรัง หมู่ 4 06-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางใน BOQ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านโนนงิ้ว หมู่ 3 06-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางใน BOQ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านบะใหญ่ หมู่ 1 06-12-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ 5 กล่อง 04-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางใน BOQ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังน้ำเขียว-บ้านหรอง... 04-12-2017
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดอุดมทรัพย์ สัมปัญโน บ้านบะด่าน 30-11-2017
     กำหนดการออกพื้นที่รับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.๕)ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 27-11-2017
     ประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.๕) ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 27-11-2017
     ข้อมูลปฎิทินกิจกรรม ปี2561 20-11-2017
     ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง รื้อคันทางเดิมบดอัดเสริมพื้นทางหินคลุกปูแอสฟัลต์ติก... 20-11-2017
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 03-11-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ 30-10-2017
     ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี พ.ศ.2560 30-10-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา 27-10-2017
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนลาดยางฯปี 2561 17-10-2017
     ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 12-10-2017
     ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 11-10-2017
     ประกาศแผยแพร่การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 10-10-2017
     ขอเชิญจิตอาสาเฉพาะกิจ ไปรับมอบสิ่งของพระราชทาน จันทร์ที่ 9 ตุลาคม 60 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอวังน้ำเขียว 06-10-2017
     ประกาศรายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2)ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 02-10-2017
     26 ตุลาคมนี้ ขอเชิญชวน ไปร่วมงานถวายพระเพลิงฯ หน้าที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว กันเยอะๆนะครับ 01-10-2017
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560 29-09-2017
     แผ่นพับการป้องกันไฟป่า 15-09-2017
     ที่ 245/2560 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 04-09-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 01-09-2017
     แผ่นพับโรค ปากเท้า 24-08-2017
     แผ่นพับโรคไข้เลือดออก 23-08-2017
     แผ่นพันการออกกำลังกาย 16-08-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 04-08-2017
     แผ่นพับโรคเอดส์ 19-07-2017
     แผ่นพับโรคตาแดง 09-07-2017
     แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลอุดมทรัพย์ 04-07-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 03-07-2017
     แผ่นพับการคัดแยกขยะด้วย 3 R 28-06-2017
     แผ่นพับต้อกระจก 07-06-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 02-06-2017
     แผ่นพับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 01-06-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้บ้านโนนงิ้ว 26-05-2017
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม 19-05-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 02-05-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านโฌนนเหลื่อม 25-04-2017
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่องสร้างถนนแอลฟัลท์ติก 25-04-2017
     แผ่นพับลดภาวะโลกร้อน 18-04-2017
     แผ่นพับการใช้น้ำอย่างประหยัด 06-04-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 03-04-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 03-03-2017
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิดกักเก็บน้ำบ้านซับเต่า 17-02-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 07-02-2017
     ประกาศผู้ชะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2561 29-01-2017
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 04-01-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง รายงานงบการเงิน งปม.2559 30-12-2016
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นปี 2560 30-12-2016
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนพร้อมลงวัสดุ 3 สาย 23-12-2016
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนพร้อมลงวัสดุ 4 สาย 23-12-2016
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิจราจร 5 สาย 23-12-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 30-11-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 07-11-2016
     ขอเชิญสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป 20-10-2016
     แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(แบบ ผด.2) 14-10-2016
     ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 13-10-2016
     ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการปีงบประมาณ 2559 06-10-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 05-10-2016
     แถลงผลงาน 2 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 23-09-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 13-09-2016
     ประชาสัมพันธ์ผลการประชาคมหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำระบบประปาภูมิภาคอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา 24-08-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 05-08-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 04-07-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 01-06-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 02-05-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 01-04-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 01-03-2016
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างเสาหลักเขตภายในตำบลอุดมทรัพย์ 04-02-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 01-02-2016
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวง หมู่ 12 01-02-2016
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายคลองบง-หนองจานบ้านหนองโสมง 19-01-2016
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโนนเหลื่อม 19-01-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 04-01-2016
     ประกาศการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2559 30-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางตาม BOQ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะกุดรัง 17-12-2015