หัวข้อ
วันที่
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไฟไซเรนพร้อมกล่องเสียงรถน้ำเอนกประสงค์ 11-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล วิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่าง วิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไฟกระพริบสามเหลี่ยมและสายส่งน้ำดับเพลิง 07-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเลเซอร์ TN-261 07-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวเขาทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธ... 06-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธ... 06-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 13 โดยวิธีเ... 06-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา หมู่ที่ 17 โ... 06-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซับพลู หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพ... 06-06-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 06-06-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุการเกษตร 06-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถมาสด้า 06-06-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 9 โดยวิ... 31-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมคอมพิวเตอร์(อท 41620065) 30-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 29-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่งอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์สาย3 29-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่งอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์สาย1 29-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 29-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่งอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์สาย2 29-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องกองช้่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินเกล็ด 3/8"โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ 23-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 23-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 22-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายหอถัง(แบบแชมเปญ)บ้านซับพลู หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงิ้ว บ้านโนนศรีทอง บ้านโนนเหลื่อม ซอยกล... 16-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางบ้านบะด่าน หมู่ที่ 5 ซอยกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางบ้านบะใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางบ้านหนองโสมง ถนนสาย อบจ.นม25303 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-05-2019
     ผู้ชนะราคาน้ำดื่มและน้ำแข็งโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 15-05-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 15-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 15-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดกลม บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธี... 15-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลขนาด 0.60 ม.*1.50 ม.พร้อมขาตั้ง 13-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเลเซอร์ซีรีอก -5230 13-05-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 01-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานซ่อมแอร์รถมาสด้า 01-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 01-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะ... 01-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะ... 01-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซับเต่า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 01-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพรหม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจา... 01-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตะกุดรัง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 8 โดยวิ... 30-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ 30-04-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา,ถ้วยรางวัล,เหรียญรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 30-04-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 30-04-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 30-04-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 30-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนงิ้ว หมู่ 3 ด้วย... 19-04-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 09-04-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหรและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ป... 09-04-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมหรสพ การแสดง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำป... 09-04-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเเวทีและครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ... 09-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนเหลื่อม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะ... 09-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านบะใหญ่ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 09-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนค่าง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจา... 09-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองโสมง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจ... 09-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านบะด่าน หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 09-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์โครงการ อปพร.บริการประชาชนสงกรานต์2562 09-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ อปพร.อุดมทรัพย์สงกรานต์ 09-04-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 05-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 05-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 โดยวิธ... 02-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 7 โดยวิ... 02-04-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 27-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต 26-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 21-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 21-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาและภายในห้องโดยสาร รถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2019
     ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา สถานที่การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้าระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านบะใหญ่ หมู่ที่ ... 18-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างฐานรองเครื่องเจาะคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี งานแผนที่ภาษีจำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท่องถิ่น นม.0075 สา... 08-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 07-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อทรถยนต์โตโยต้า บย. 2352 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 07-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 07-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 07-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การอบรม ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบ... 06-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าลงสระและเช่าชุดว่ายน้ำ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒ... 06-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำศูน... 06-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลอ... 06-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล... 06-03-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 04-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 6 โดยวิ... 01-03-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พ... 26-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีกา... 26-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุและอุปกรณ์แข่งขันทักษะวิชาการ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พ... 26-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุและอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนา... 26-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึก... 26-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คและซ่อมแซมกล้องวงจรปิดหมายเลขครุภัณฑ์ 482 55 0001 26-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 22-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 21-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 20-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20-02-2019
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอรกรีต รหัส... 18-02-2019
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง... 18-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุดมทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 14-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กล่อง 14-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 13-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่ง ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 13-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 13-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์สนาม ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษ... 13-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 13-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายโครงการ ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 13-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 25... 13-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 13-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่ง ตามโครงการกีฬาเด็กปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 13-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุซ่อมแอร์ 13-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำแผนที่ภาษี(ขั้นตอนการสำรวจภาคสนาม) 13-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 13-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันอาหารว่างในการประชุมสภา สมัยสามัญครั้งที่ 1/2562 12-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการค้าม... 07-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมการค้ามนุษย์ 07-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจา... 07-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวเขาทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 07-02-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบ... 05-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล... 05-02-2019
     ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล... 05-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 5 โดยวิ... 04-02-2019
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 04-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... 30-01-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 7 บ้... 30-01-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ... 28-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์ 22-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 21-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรถมอเตอร์ไซค์ส่วนกลาง 18-01-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโนนค่าง ด้วยวิธีประ... 17-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ื้อหมึก Brother 261 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ไทเกอร์ หมายเลขทะเบียน บย2352โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเลเซอร์ ซีรอ็ก 5230 16-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 16-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้า 16-01-2019
     ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 15-01-2019
     ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมวางท่อความยาว 3,685 เมตร บ้านห... 11-01-2019
     ประการผู้ชนะการเสสนอราคา จ้างเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2562 11-01-2019
     ประการผู้ชนะการเสสนอราคา จ้างเครื่องเล่น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2562 11-01-2019
     ประการผู้ชนะการเสสนอราคา ซื้อขนม ของขวัญ ของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2562 11-01-2019
     ประการผู้ชนะการเสสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2562 11-01-2019
     ประการผู้ชนะการเสสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2562 11-01-2019
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2562 11-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการอบรมป้องกันไฟป่า 62 11-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ อบรมป้องกันไฟป่า 62 11-01-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 04-01-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุคองพิวเตอร์ กองส่งเสริมการเกษตร 04-01-2019
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 03-01-2019
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น 2562 03-01-2019
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุสำนักงาน 02-01-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและน้ำดื่มโครงการคืนคนดีสู่สังคม 27-12-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองโสมง 26-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 24-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์โครงการ อปพร.บริการประชาชนปีใหม่2562 24-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ อปพร.อุดมทรัพย์ 24-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ 24-12-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนค่าง หมู่7 21-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน-อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความร... 21-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงฯ 21-12-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโนนค่าง 21-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันดีเซลโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2562 18-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ 18-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร โครงการค่ายผู้นำเด็ก/เยาวชนจิตอาสา ปีงบประมาณ 2562 18-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล 17-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานหมึกเลเซอร์ซีร็อก-5230 17-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์หมึก TN-261 17-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มอาหารว่างในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 17-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2018
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 2*3 เมตร ดครงการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน 13-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2018
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 13-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์(จอ) (อท 416590047) 12-12-2018
     ประการผู้ชนะการเสสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง 12-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR-๓๐๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการ 5 ส. วันที่ 5 ธันวาคม 2561 30-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 29-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 29-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 29-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 29-11-2018
     ประกาศการชนะเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย 1 29-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย 2 29-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย3 29-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ 29-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 5 กล่อง 27-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยและน้ำยางรองพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี่สารสนเท... 20-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา สถานที่ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนงิ้ว... 20-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 19-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวทีพร้อมเครื่อง 19-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมหรสพ 19-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องปั่นไฟพร้อมไฟประดับ 19-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมกระทงกลาง 19-11-2018
     ประกาศผปู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาด 19-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลุไฟ 19-11-2018
     ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์งาน ลอยกระทงประจำปี 2561 15-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 14-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 14-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คและซ่อมแซมกล้องวงจรปิดหมายเลขครุภัณฑ์ 712 57 0002 14-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 14-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) 14-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 14-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 13-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 10-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมคอมพิวเตอร์(อท.416570031) 09-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เครื่้องคัดกระดาษ) 09-11-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเ... 05-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถยนต์ส่วนกลาง ขต 6177 05-11-2018
     เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์โนนเหลื่อม 05-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์บ้านหนองแวง 05-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 05-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-11-2018
     ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 01-11-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 01-11-2018
     ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา ,ถ้วยรางวัล,เหรียญ ตามโครงการกีฬาตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 37 18-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเสียง ตามโครงการกีฬาตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 37 18-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการกีฬาตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 37 18-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำ ตามโครงการกีฬาตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 37 18-10-2018
     ประกาศผู้ชนะ เปลี่ยนกระจกบังลมหน้าพร้อมติดฟิล์มเต็มบานรถพยาบาลฉุกเฉิน 16-10-2018
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข 11-10-2018
     ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 08-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 04-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ 04-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 04-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จิตอาสา 04-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการคืนคนดีสู่สังคมปี2562 02-10-2018
     ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 01-10-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-รถ สาย1 28-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย 2 28-09-2018
     ประกาศผู้เสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย3 28-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 28-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 28-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 28-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 28-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 27-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 27-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยืสิน(ขั้นตอนการสำรวจภาคสนาม) 26-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการงานพัสดุ 26-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อแว่นตา 20-09-2018
     ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 20-09-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2/2561 20-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 20-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.14 17-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 17-09-2018
     ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา วัสดุสำนักงาน ร้านก่อทวี 14-09-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 14-09-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายโครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 14-09-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มโครงการอบรมส่งเสริมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 14-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน ม.6 14-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 14-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า(ไทเกอร์)ทะเบียน บย 2352 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ โดย... 12-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการค่ายกีฬา(เปตอง)เด็กและเยาวชน 12-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา(ลูกเปตอง) 12-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการค่ายกีฬา(เปตอง) เด็กและเยาวชน 12-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 11-09-2018
     ประกาศผู้ชนะวัสดุคอมพิวเตอร์ 11-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-09-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุการเกษตร 10-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 10-09-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ เรื่อง กิจการปร... 10-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ 10-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ 10-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกและหินเกล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกิจการประปาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2018
     วัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร 07-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนศรีทอง ม.14 07-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองโสมง ม.6 07-09-2018
     ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา อาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่าง 07-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 06-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 05-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมถนนหินคลุก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 3 คุ้ม 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-09-2018
     ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 04-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกLC-3617) 04-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 12 03-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระจกโค้งโพลีคาร์บอเนตขนาด 24 นิ้วพร้อมเสาเหล็กกลมขนาด2นิ้ว สูง 2.5 เมตร 03-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 03-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (ขั้นตอนการสำรวจสนาม) 31-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน ผอ 4081 นม. 27-08-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายโครงการอบรมส่งเสริมทำปุ๋ยหมักจากขยะ 24-08-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาอุปกรณ์ในการสาธิตโครงการอบรมส่งเสริมทำปุ๋ยหมักจากขยะ 24-08-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มโครงการอบรมส่งเสริมทำปุ๋ยหมักจากขยะ 24-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ ป.๓๑ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 23-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยน้ำเค็ม ... 22-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนศรีทอง หม... 22-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซับพลู หมู่ท... 22-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสง่า หมู่... 22-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอุดมทรัพย์พ... 22-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวเขาทอง หม... 22-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่... 22-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 0.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุตามโครงการอบรมคัดแยกขยะ ปี 2561 22-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ อบรมการคัดแยกขยะในชุมชน ปี 2561 22-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการอบรมคัดแยกขยะในชุมชน ปี2561 22-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED สำหรับกระดาษ A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเครื่องถ่ายเอกสารแคนนอน 20-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 20-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเทคอนกรีตพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 16-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อเทคอนกรีตหน้าโรงเรียนบ้านโนนหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดปี2561 14-08-2018
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 14-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุ(กระดาษเอ4)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานโครงการอบรมต่อต้านยาเสพติด ปี 2561 10-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการอบรมต่อต้านยาเสพติด ปี2561 10-08-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 โดยวิธี... 10-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการตำบลน่าอยู่และ ส.สะอาด 08-08-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาจ้างซ่อมเปลื่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ 07-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด 3 หลัง 06-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 02-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-08-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมเข้าเล่ม 31-07-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2561 31-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสง่า ม.13 31-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา ม.17 31-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวเขาทอง ม.15 31-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซับพลู ม.16 31-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนศรีทอง ม.14 31-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยน้ำเค็ม ม.11 31-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง ม.12 31-07-2018
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมากู้ชีพ นายจองชัย ไพฑูรย์ 31-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 26-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ 26-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 11 26-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งรถแห่เทียน 25-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดขบวนแห่เทียน 25-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง 25-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ 25-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญ... 25-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต 25-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต 25-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองโสมง 24-07-2018
     ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนงิ้ว 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเหลื่อม 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบะใหญ่ 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซับเต่า 24-07-2018
     ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังน้ำเขียว 24-07-2018
     ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยพรหม 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนค่าง 24-07-2018
     จ้างซ่อมแซมถนนดินและลงหินคลุก พร้อมปรับแต่ง จำนวน 3 สาายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพานดอกไม้เหลือง 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมกฎหมายฯ 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานโครงการอบรมกฎหมายฯ 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการกฎหมายเบื้องต้น 24-07-2018
     ประกาศผู้ชนะ ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/70 R 15 23-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายส่งดับเพลิง 23-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสตี 19-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรี 19-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งสตรี 19-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 19-07-2018
     ประกาสผู้ชนะ จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง ดครงการตรวจคัดกรองสายตาเด็ก 18-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอย 18-07-2018
     ประกาศผู้ชนะค่าป้ายไวนิล โครงการตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน 18-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 13-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 12-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 11-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 11-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึดเครื่องพิมพ์ 11-07-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุประกอบการอบรมโครงการอบรมและส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันและกำจัดศัตรู 11-07-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาป้ายโครงการอบรมและส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันและกำจัดศัตรู 11-07-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตโครงการอบรมและส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันและกำจัดศัตรู 11-07-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการอบรมและส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกั... 10-07-2018
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 09-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ หมึกเครื่องพิมพ์ 4 รายการ 05-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง หมึกเครื่องพิมพ์ 05-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซับเต่า ม.10 04-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนงิ้ว ม.3 04-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังน้ำเขียว ม.9 04-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบะใหญ่ ม.1 04-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าถนน คสล.บ้านโนนค่าง ม.7 04-07-2018
     ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยพรหม ม.8 04-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าถนน คสล.บ้านหนองโสมง ม.6 04-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปั๊มรถน้ำเอนกประสงค์ 04-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อมาสด้า 04-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ 04-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ CCTV 04-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอซ่อมCCTV 04-07-2018
     ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเหลื่อมหมู่ 2 04-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 03-07-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการคืนคนดีสู่สังคมตำบลอุดมทรัพย์ ครั้งที่ 10 02-07-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง2มื้อพร้อมเครื่องดื่ม 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่พร้อมสระว่ายน้ำสำหรับโครงการลอยตัวในน้ำ 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติลอยตัวในน้ำ 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งสาย1 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งสาย3 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งสาย2 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์ 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 29-06-2018
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารสองแถว นายนัฐพงษ์ เจริญตาม 29-06-2018
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารสองแถว นายพัด ชำนาญหมอ 29-06-2018
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารสองแถว นายสาลี บุสบัน 29-06-2018
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารสองแถว นายดำรงศักดิ์ เพ็ชรกิ่ง 29-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนพัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 28-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 28-06-2018
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมากู้ชีพนายสุขสวัสดิ์ บุสบัน 27-06-2018
     ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทพเบียนทรัพย์ 27-06-2018
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเก็บขยะ นางนิธิมาธ ปัญญาทรง 27-06-2018
     ประกาสผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะ นายวิรัตน์ ตรึกตรา 27-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26-06-2018
     ประกาศการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง 26-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา ม.17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า 14-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธงประดับ รัชกาลที่ 10 13-06-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2561 13-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเครื่องถ่ายเอกสารแคนนอน 13-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพฯ 12-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึกโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 12-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไมโครโฟนห้องประชุมสภา 12-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 11-06-2018
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 11-06-2018
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 11-06-2018
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุมทรัพย์ เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ พ.ศ.2561 11-06-2018
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 11-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 10-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-06-2018
     ประกาศการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 05-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 05-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการคืนคนดีสู่สังคม 01-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน(ซื้อธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์ ร.10) 01-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน(ซื้อธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์ ร.10) 01-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบทตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-06-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเติมน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง 30-05-2018
     โครงการจ้างหมางานบริการจัดทำแผนที่ภาษ๊ฯ 28-05-2018
     ประกาศการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 28-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านตะกุดรัง 25-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกท์ติกคอนกรีตบ้านตะกุดรัง 25-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 23-05-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (อท 477570017) 22-05-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (อท 477520011) 22-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 18-05-2018
     ประกาศราคากลาง(BOQ) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านตะกุดรัง 16-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 11-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า(ไทเกอร์)ทะเบียน บย 2352 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1/2561 11-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 10-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 10-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 10-05-2018
     ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้่นหนองแวง 10-05-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 10-05-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 10-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่ง สาย3 10-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย2 10-05-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย1 10-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Brother TN-261โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 08-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีรีอก -5230 08-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเครื่องถ่ายเอกสารซีรีอก -5230 08-05-2018
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน เมษายน 2561 08-05-2018
     ประกาศโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.นม 25303 บ้านห้อวยพรหม 03-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์กีฬา 02-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครืองเสียง 02-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ 02-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 02-05-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการคืนคนดีสู่สังคม 30-04-2018
     ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ 30-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม 27-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคึา ซื้อแปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แผ่นภาพ 27-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายโครงการ 27-04-2018
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ 27-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ 27-04-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านห้วยพรหม 25-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านซับพลู 25-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสมง 25-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้รางถนน คสล.บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา 25-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองโสมง 25-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างถนนน คสล.บ้านโนนศรีทอง 25-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 24-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 24-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 23-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 23-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวดกรอง เบอร์ 4 โดยวิธรเฉพาะเจะจง 23-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน,ตู้เหล็กขนาด 2 บาท,ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 23-04-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับพลู 18-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โต๊ะขาพับ 11-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,เครื่องสำรองไฟ 10-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ 10-04-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 09-04-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างมหรสพ การแสดง 09-04-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างเตรียมสถานที่ 09-04-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างเวทีและเครืองเสียง 09-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียและจอภาพ 09-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 09-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานและโต๊ะทำงานเหล็ก 09-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ อปพร.อุดมทรัพย์ 04-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ 04-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน-อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอาหารปลอดภัย 2561 04-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายโครงการอาหารปลอดภัย 04-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 04-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ อปพร.อุดมทรัพย์ 03-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานโครงการอาหารปลอดภัย 03-04-2018
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 02-04-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย 3 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย2 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง สาย1 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการคืนคนดีสู่สังคม 30-03-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 30-03-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 30-03-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ 30-03-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสาร 29-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ ประจำปีงบประมา... 29-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมางานพัสดุ กองคลัง อบต.อุดมทรัพย์ 29-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหัวฉีดแท่นปืนรถน้ำเอนกประสงค์ 28-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 27-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 27-03-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุการเกษตร 27-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 23-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านครูปานบ้านโนนสง่า 20-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถนนสายบ้านหนองโสมง-บ้านซับเต่า 20-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค่าง 20-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงพรหมบ้านโนนงิ้ว 20-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 14-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาประสานท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 08-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายโครงการอบรมป้องกันไฟป่า 08-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน-อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอบรมป้องกันไฟป่า 2561 06-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฟางอัดก้อน 06-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ 06-03-2018
     ประกาศการเสนอราคา ซื้อของรางวัล 06-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดนิทรรศการและอุปกรณืแข่งขันทักษะวิชาการ 06-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม 06-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนพร้อมลงวัสดุเสริมผิวทาง รวม 4 สายทาง บ้านบะใหญ่ บ้านตะกุดรั... 06-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงพรหม บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 3 06-03-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการค่ายผู้นำเด็ก/เยาวชนจิตอาสา 02-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2018
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 02-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่อง โครงการค่ายผู้นำเด็ก/เยาวชนจิตอาสา 02-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการคืนคนดีสู่สังคม 02-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมระบบเบรคและครัตซ์รถยนต์ส่วนกลาง 28-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มใสแบบก้อนและคลอรีนความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 75% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ 26-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง 26-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ - ส่ง 26-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายประจำตัวเด็ก 26-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 23-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง 22-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนพร้อมลงวัสดุเสริมผิวทาง5 สายทาง บ้านซับเต่า บ้านซับพลู 20-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนพร้อมลงวัสดุเสริมผิวทาง 4 สายทางบ้านซับเต่า บ้านซับพลู บ้า... 20-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนพร้อมลงวัสดุเสริมผิวทาง 5 สายทาง บ้านหนองฌสมง บ้านอุดมทรัพ... 20-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายสติกเกอร์อคริลิกขนาด0.65*1.95 ม. 14-02-2018
     ขอเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.ประจำหมู่บ้านและพี้น้องประชาชน เข้าอบรมคัดแยกขยะในชุมชน 13-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 13-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน-อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1/2561 09-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟและจอภาพ 09-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 09-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 09-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-02-2018
     ประกาศการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 08-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 08-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิล 08-02-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่ง 07-02-2018
     ประกาศการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา,อุปกรณ์สนามและเหรียญรางวัล 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างป้ายโครงการ 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อของรางวัล 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่ง 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครืองเสียง 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการคืนคนดีสู่สังคม 06-02-2018
     ประกาศราคากลางซื้อเครื่องพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพา... 06-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 05-02-2018
     ประชาสัมพันธ์ผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 02-02-2018
     ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 01-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อสื่อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 01-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อสื่อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 01-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดการทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.อุดมทรัพย์ฯ 01-02-2018
     ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 26-01-2018
     ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 26-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กไฟ 25-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานธุรการในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ 17-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะาดและเตรียมเอกสารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ 17-01-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์พืช 16-01-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมส่งเสริมการเพาะขยา... 16-01-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายโครงการอบรมส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์ 16-01-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุการอบรมโครงการอบรมส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์ 16-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 15-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงห้องช่าง อบต.อุดมทรัพย์ 15-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 12-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถจำนวน 4 เส้น 12-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเครื่องดื่ม-อาหารว่างสำหรับหัวหน้าส่วนราชการพิธีเปิดเรือนเพาะชำชุมชน... 12-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของรับรองหัวหน้าส่วนราชการพิธีเปิดเรือนเพาะชำชุมชนตำบลอุดมทรัพย์ 12-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายอ้อมบ้านฝั่งตะวันออก บ้านโนนงิ้ว 11-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ 11-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 11-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารและเครื่องดื่ม โครงการงานวันเด็กปี 2561 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขนม ของขวัญ ของรางวัล โครงการงานวันเด็กปี 2561 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดง โครงการงานวันเด็ก ปี 2561 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเล่น โครงการงานวันเด็ก ปี 2561 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวทีและเครื่องเสียง โครงการงานวันเด็ก ปี 2561 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการงานวันเด็ก ปี 2561 10-01-2018
     ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะ120 ลิตร จำนวน 57 ใบ 10-01-2018
     ประชาสัมพันธ์สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 09-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมาตรวัดน้ำ 08-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้ม ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 โหล 05-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 กล่อง 05-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางนอกรถยนต์ 4 เส้น 05-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จภาษีบำรุงท้องที่ 100 เล่ม 04-01-2018
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น 03-01-2018
     ประกาศผู้ชะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2561 29-12-2017
     ประกาศผู้ชนะราคา โครงการจัดเก็บขยะ 28-12-2017
     ประกาศผู้ชนะราคา โครงการจัดเก็บขยะ 28-12-2017
     ประกาศผู้ชนะราคา โครงการจ้างเหมาดำเนินการบริหารศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 28-12-2017
     ประกาศผู้ชนะราคา โครงการจ้างเหมาดำเนินการบริหารศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 28-12-2017
     ประกาศผู้ชนะราคา โครงการจ้างเหมาดำเนินการบริหารศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 28-12-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านวังน้ำเขียว-... 26-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางใน BOQ โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายอ้อมบ้านฝั่งตะวันออกบ้านโนนงิ้ว 25-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางใน BOQ โครงการปรับปรุงห้องกองช่าง ตำบลอุดมทรัพย์ 25-12-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านตะกุดรัง 25-12-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านโนนงิ้ว 25-12-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านบะใหญ่ 22-12-2017
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 06-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางใน BOQ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านตะกุดรัง หมู่ 4 06-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางใน BOQ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านโนนงิ้ว หมู่ 3 06-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางใน BOQ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านบะใหญ่ หมู่ 1 06-12-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ 5 กล่อง 04-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางใน BOQ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังน้ำเขียว-บ้านหรอง... 04-12-2017
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดอุดมทรัพย์ สัมปัญโน บ้านบะด่าน 30-11-2017
     กำหนดการออกพื้นที่รับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.๕)ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 27-11-2017
     ประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.๕) ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 27-11-2017
     ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง รื้อคันทางเดิมบดอัดเสริมพื้นทางหินคลุกปูแอสฟัลต์ติก... 20-11-2017
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 03-11-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ 30-10-2017
     ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี พ.ศ.2560 30-10-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา 27-10-2017
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนลาดยางฯปี 2561 17-10-2017
     ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 12-10-2017
     ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 11-10-2017
     ประกาศแผยแพร่การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 10-10-2017
     ขอเชิญจิตอาสาเฉพาะกิจ ไปรับมอบสิ่งของพระราชทาน จันทร์ที่ 9 ตุลาคม 60 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอวังน้ำเขียว 06-10-2017
     ประกาศรายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2)ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 02-10-2017
     26 ตุลาคมนี้ ขอเชิญชวน ไปร่วมงานถวายพระเพลิงฯ หน้าที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว กันเยอะๆนะครับ 01-10-2017
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560 29-09-2017
     แผ่นพับการป้องกันไฟป่า 15-09-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 01-09-2017
     แผ่นพับโรค ปากเท้า 24-08-2017
     แผ่นพับโรคไข้เลือดออก 23-08-2017
     แผ่นพันการออกกำลังกาย 16-08-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 04-08-2017
     แผ่นพับโรคเอดส์ 19-07-2017
     แผ่นพับโรคตาแดง 09-07-2017
     แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลอุดมทรัพย์ 04-07-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 03-07-2017
     แผ่นพับการคัดแยกขยะด้วย 3 R 28-06-2017
     แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูง 09-06-2017
     แผ่นพับต้อกระจก 07-06-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 02-06-2017
     แผ่นพับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 01-06-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้บ้านโนนงิ้ว 26-05-2017
     แผ่นพับโรคเบาหวาน 22-05-2017
     แผ่นพับโรคฉี่หนู 22-05-2017
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม 19-05-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 02-05-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านโฌนนเหลื่อม 25-04-2017
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่องสร้างถนนแอลฟัลท์ติก 25-04-2017
     แผ่นพับลดภาวะโลกร้อน 18-04-2017
     แผ่นพับการใช้น้ำอย่างประหยัด 06-04-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 03-04-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 03-03-2017
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิดกักเก็บน้ำบ้านซับเต่า 17-02-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 07-02-2017
     ประกาศผู้ชะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2561 29-01-2017
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 04-01-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง รายงานงบการเงิน งปม.2559 30-12-2016
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นปี 2560 30-12-2016
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนพร้อมลงวัสดุ 3 สาย 23-12-2016
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนพร้อมลงวัสดุ 4 สาย 23-12-2016
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิจราจร 5 สาย 23-12-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 30-11-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 07-11-2016
     ขอเชิญสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป 20-10-2016
     แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(แบบ ผด.2) 14-10-2016
     ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 13-10-2016
     ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการปีงบประมาณ 2559 06-10-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 05-10-2016
     แถลงผลงาน 2 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 23-09-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 13-09-2016
     ประชาสัมพันธ์ผลการประชาคมหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำระบบประปาภูมิภาคอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา 24-08-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 05-08-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 04-07-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 01-06-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 02-05-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 01-04-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 01-03-2016
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างเสาหลักเขตภายในตำบลอุดมทรัพย์ 04-02-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 01-02-2016
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวง หมู่ 12 01-02-2016
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายคลองบง-หนองจานบ้านหนองโสมง 19-01-2016
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโนนเหลื่อม 19-01-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 04-01-2016
     ประกาศการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2559 30-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางตาม BOQ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะกุดรัง 17-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะใหญ่ 17-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยพรหม 17-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเหลื่อม หมู่ 2 ตำบลอุดมทรัพย์ 14-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค่าง 14-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวเขาทอง 14-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสง่า หมู่ 13 14-12-2015
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 01-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านหนองโสมง-บ้านหัวเขาทอง 13-11-2015
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 02-11-2015
     ประกาศแผนปฏิบัติการ ปี 2559 20-10-2015
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 30-09-2015
     ประกาศ คู่มืองานบริการประชาชน 2558 20-07-2015
     ึคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 09-06-2015
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 31-05-2015
     ประกาศการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2558 30-12-2014
     ประกาศแผนปฏิบัติการ ปี 2558 07-10-2014
     คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 01-07-2014
     คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการประชาชนด้านเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค 06-02-2014
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น 30-12-2013
     ประกาศการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2555 30-12-2012
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 30-12-2012
     ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อุดมทรัพย์ 2553 29-10-2011
     ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี 2555-2557 29-06-2011

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology