หัวข้อ
วันที่
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-02-2018
     ขอเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.ประจำหมู่บ้านและพี้น้องประชาชน เข้าอบรมคัดแยกขยะในชุมชน 13-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟและจอภาพ 09-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 09-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 09-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-02-2018
     ประกาศการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 08-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 08-02-2018
     ประกาศการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่ง 07-02-2018
     ประกาศการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา,อุปกรณ์สนามและเหรียญรางวัล 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างป้ายโครงการ 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อของรางวัล 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่ง 07-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครืองเสียง 07-02-2018
     ประกาศราคากลางซื้อเครื่องพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพา... 06-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 05-02-2018
     ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 01-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อสื่อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม 01-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อสื่อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมทรัพย์ 01-02-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดการทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.อุดมทรัพย์ฯ 01-02-2018
     ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 26-01-2018
     ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 26-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กไฟ 25-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานธุรการในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ 17-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะาดและเตรียมเอกสารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ 17-01-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์พืช 16-01-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมส่งเสริมการเพาะขยา... 16-01-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาป้ายโครงการอบรมส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์ 16-01-2018
     ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุการอบรมโครงการอบรมส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์ 16-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 15-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 12-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถจำนวน 4 เส้น 12-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเครื่องดื่ม-อาหารว่างสำหรับหัวหน้าส่วนราชการพิธีเปิดเรือนเพาะชำชุมชน... 12-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของรับรองหัวหน้าส่วนราชการพิธีเปิดเรือนเพาะชำชุมชนตำบลอุดมทรัพย์ 12-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายอ้อมบ้านฝั่งตะวันออก บ้านโนนงิ้ว 11-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ 11-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 11-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารและเครื่องดื่ม โครงการงานวันเด็กปี 2561 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขนม ของขวัญ ของรางวัล โครงการงานวันเด็กปี 2561 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดง โครงการงานวันเด็ก ปี 2561 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเล่น โครงการงานวันเด็ก ปี 2561 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวทีและเครื่องเสียง โครงการงานวันเด็ก ปี 2561 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการงานวันเด็ก ปี 2561 10-01-2018
     ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะ120 ลิตร จำนวน 57 ใบ 10-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมาตรวัดน้ำ 08-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้ม ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 โหล 05-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 กล่อง 05-01-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางนอกรถยนต์ 4 เส้น 05-01-2018
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น 03-01-2018
     ประกาศผู้ชะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2561 29-12-2017
     ประกาศผู้ชนะราคา โครงการจัดเก็บขยะ 28-12-2017
     ประกาศผู้ชนะราคา โครงการจัดเก็บขยะ 28-12-2017
     ประกาศผู้ชนะราคา โครงการจ้างเหมาดำเนินการบริหารศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 28-12-2017
     ประกาศผู้ชนะราคา โครงการจ้างเหมาดำเนินการบริหารศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 28-12-2017
     ประกาศผู้ชนะราคา โครงการจ้างเหมาดำเนินการบริหารศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 28-12-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านวังน้ำเขียว-... 26-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางใน BOQ โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายอ้อมบ้านฝั่งตะวันออกบ้านโนนงิ้ว 25-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางใน BOQ โครงการปรับปรุงห้องกองช่าง ตำบลอุดมทรัพย์ 25-12-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านตะกุดรัง 25-12-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านโนนงิ้ว 25-12-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านบะใหญ่ 22-12-2017
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 06-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางใน BOQ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านตะกุดรัง หมู่ 4 06-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางใน BOQ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านโนนงิ้ว หมู่ 3 06-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางใน BOQ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านบะใหญ่ หมู่ 1 06-12-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ 5 กล่อง 04-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางใน BOQ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังน้ำเขียว-บ้านหรอง... 04-12-2017
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดอุดมทรัพย์ สัมปัญโน บ้านบะด่าน 30-11-2017
     กำหนดการออกพื้นที่รับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.๕)ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 27-11-2017
     ประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.๕) ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 27-11-2017
     ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง รื้อคันทางเดิมบดอัดเสริมพื้นทางหินคลุกปูแอสฟัลต์ติก... 20-11-2017
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 03-11-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ 30-10-2017
     ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี พ.ศ.2560 30-10-2017
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนลาดยางฯปี 2561 17-10-2017
     ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 12-10-2017
     ประกาศแผยแพร่การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 10-10-2017
     ขอเชิญจิตอาสาเฉพาะกิจ ไปรับมอบสิ่งของพระราชทาน จันทร์ที่ 9 ตุลาคม 60 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอวังน้ำเขียว 06-10-2017
     ประกาศรายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2)ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 02-10-2017
     26 ตุลาคมนี้ ขอเชิญชวน ไปร่วมงานถวายพระเพลิงฯ หน้าที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว กันเยอะๆนะครับ 01-10-2017
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560 29-09-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 01-09-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 04-08-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 03-07-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 02-06-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 02-05-2017
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่องสร้างถนนแอลฟัลท์ติก 25-04-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 03-04-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 03-03-2017
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิดกักเก็บน้ำบ้านซับเต่า 17-02-2017
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 07-02-2017
     ประกาศผู้ชะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2561 29-01-2017
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 04-01-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง รายงานงบการเงิน งปม.2559 30-12-2016
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นปี 2560 30-12-2016
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนพร้อมลงวัสดุ 3 สาย 23-12-2016
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนพร้อมลงวัสดุ 4 สาย 23-12-2016
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิจราจร 5 สาย 23-12-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 30-11-2016
     แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(แบบ ผด.2) 14-11-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 07-11-2016
     ขอเชิญสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป 20-10-2016
     ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 13-10-2016
     ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการปีงบประมาณ 2559 06-10-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 05-10-2016
     แถลงผลงาน 2 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 23-09-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 13-09-2016
     ประชาสัมพันธ์ผลการประชาคมหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำระบบประปาภูมิภาคอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา 24-08-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 05-08-2016
     แผ่นพับโรคเอดส์ 18-07-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 04-07-2016
     แผ่นพับโรคฉี่หนู 27-06-2016
     แผ่นพับการคัดแยกขยะด้วย 3 R 24-06-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 01-06-2016
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม 17-05-2016
     แผ่นพับโรคเบาหวาน 13-05-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 02-05-2016
     แผ่นพับการใช้น้ำอย่างประหยัด 21-04-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 01-04-2016
     แผ่นพับลดภาวะโลกร้อน 16-03-2016
     แผ่นพับโรคไข้เลือดออก 10-03-2016
     แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลอุดมทรัพย์ 07-03-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 01-03-2016
     แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูง 25-02-2016
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างเสาหลักเขตภายในตำบลอุดมทรัพย์ 04-02-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 01-02-2016
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวง หมู่ 12 01-02-2016
     แผ่นพับโรคตาแดง 26-01-2016
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายคลองบง-หนองจานบ้านหนองโสมง 19-01-2016
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโนนเหลื่อม 19-01-2016
     แผ่นพับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 06-01-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 04-01-2016
     ประกาศการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2559 30-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางตาม BOQ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะกุดรัง 17-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะใหญ่ 17-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยพรหม 17-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเหลื่อม หมู่ 2 ตำบลอุดมทรัพย์ 14-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค่าง 14-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวเขาทอง 14-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสง่า หมู่ 13 14-12-2015
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 01-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางในBOQโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านหนองโสมง-บ้านหัวเขาทอง 13-11-2015
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 02-11-2015
     ประกาศแผนปฏิบัติการ ปี 2559 20-10-2015
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 30-09-2015
     ประกาศ คู่มืองานบริการประชาชน 2558 20-07-2015
     ึคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 09-06-2015
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 31-05-2015
     ประกาศการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2558 30-12-2014
     ประกาศแผนปฏิบัติการ ปี 2558 07-10-2014
     คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 01-07-2014
     คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการประชาชนด้านเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค 06-02-2014
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น 30-12-2013
     ประกาศการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2555 30-12-2012
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 30-12-2012
     ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อุดมทรัพย์ 2553 29-10-2011
     ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี 2555-2557 29-06-2011

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology