ประวัติความเป็นมา

    ตำบลอุดมทรัพย์ เป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบลของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งแยกจากตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวและได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองเป็นตำบลอุดมทรัพย์ มีผลเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2514  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอวังน้ำเขียวนครราชสีมา อำเภอครบุรี อำเภอสูงเนิน อำเภอห้วยแถลง อำเภอคง อำเภอด่านขุนทด อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่  28 กันยายน 2514 และได้รับยกฐานะจากสภาตำบลอุดมทรัพย์เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ เมื่อปี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539


Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology