ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2561
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีพ.ศ.2562
 - ประกาศ อบต.อุดมทรัพย์ เรื่อง รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
 - แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
 - รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
 - งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology