ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ปก
 - คำแถลง
 - บริหารงานทั่วไป
 - รักษาความสงบ
 - การศึกษา
 - สาธารณสุข
 - สังคมสงเคราะห์
 - เคหะและชุมชน
 - ความเข้มแข็งของชุมชน
 - ศาสนาวัฒนธรรมและสันทนาการ
 - อุตสาหกรรมและการโยธา
 - การเกษตร
 - การพาณิชย์
 - งบกลาง
 - การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology