ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 - ประกาศเจตนารมณ์ทุจริต
 - มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
 - มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 - แจ้งขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
 - รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
 - มาตรการจัดการเรื่องร้อนเรียนการทุจริต
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology