ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 - การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 - การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 - การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 - การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
 - การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 - การแจ้งถมดิน
 - การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - การรับชำระภาษีป้าย
 - การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 - การแจ้งขุดดิน
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology