โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรองรับประชาคมอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวก ในการเดินทางท่องเที่ยวในตำบลอุดมทรัพย์

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรองรับประชาคมอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวก

ในการเดินทางท่องเที่ยวในตำบลอุดมทรัพย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

 

*******************************

1.  ชื่อโครงการ     โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรองรับประชาคมอาเซียน

2.  หลักการและเหตุผล

                        ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ส่งเสริมรายได้หลัก     ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ   รวมถึงการพัฒนาด้านงานบริการ สร้างอาชีพให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี      ซึ่งลำธารท่าลี่ ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม  ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี   และสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอำเภออำเภอวังน้ำเขียว ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  แต่ยังขาดการพัฒนา   และการบริหารจัดการที่เหมาะสม        

          สภาพปัญหา / ความต้องการ :   โดยปัญหาที่ลำธารท่าลี่ มีในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว  คือ  ยังขาดการจัดจุดบริการสำหรับให้นักท่องเที่ยวกางเต้นท์ , มีจุดชมวิวให้กับนักท่องเที่ยว   มีห้องน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อความสะดวก   พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยว        องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์  เห็นว่าหากโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรองรับประชาคมอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในตำบลอุดมทรัพย์  สามารถดำเนินการได้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลอุดมทรัพย์  และพื้นที่ใกล้เคียง    เป็นอย่างมาก

ประเด็นยุทธศาสตร์  1.  การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุน    2.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์   1.  พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้มีมาตรฐาน    2. ส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของของตำบลอุดมทรัพย์สู่สากล  3.  ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

3.  วัตถุประสงค์

                        3.1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น    อันเป็นการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ประชาชน

                   3.2  เพื่อเป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยวในเขตประชาคมอาเซียน ที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติได้อย่างสะดวก  สบาย   มีความปลอดภัย  และราคาประหยัด

                   3.3  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ   ป้องกันมิให้เงิน รั่วไหลออกจากประเทศ  อีกทั้งยังเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้ชาวต่างประเทศได้รู้จัก

3.4  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายนอกได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลป้องกันรักษา ทรัพยากรธรรมชาติผ่านขบวนการท่องเที่ยว

                   3.5 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  และดูแลรักษาพื้นที่ป่าซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

4.  เป้าหมาย

4.1  ประชาชนในพื้นที่ตำบลอุดมทรัพย์  ทั้ง 17 หมู่บ้าน 

          4.2  จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลอุดมทรัพย์ 

 

 

อัพเดทเมื่อ : 11-08-2017 16:01:12


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology