วารสารประจำเดือน ตุลาคม 2564

#วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.อุดมทรัพย์ (เก็บ
รวบรวมรูปภาพ)
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอ
วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำ #วารสารประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนิน
งาน กิจกรรมและโครงการแต่ละกอง/ฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
และเพื่อสร้างความมั่นใจในแนวทางการบริหารและ
พัฒนาที่โดดเด่นของ อบต.อุดมทรัพย์ ให้ประชาชนตำบลอุดมทรัพย์ได้รับทราบ และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง ความสำเร็จในการดำเนินงานเชื่อมโยงการทำงานที่ต้องการความร่วมมือ ร่วมใจจากหลายฝ่าย เพื่อประโยชน์สูงสุดและสร้างความพึงพอใจต่อประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของตำบลอุดมทรัพย์ อย่างยั่งยืน
Admin : Chompoonuch
อัพเดทเมื่อ : 15-11-2021 15:21:02


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-967008
E-Mail: admin@udomsap.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology